Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky [Specifics of the process of integration of minors of Third Country Nationals living in the Czech Republic]. / Danica Schebelle, Jan Kubát, Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 109 s. - ISBN 978-80-7416-322-7

[ Schebelle, Danica - Kubát, Jan - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného z prostředků Ministerstva vnitra České republiky bylo mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí ve vybraných krajích České republiky, a to v Hlavním městě Praha, Plzeňském, Jihomoravském, Ústeckém, Libereckém, Karlovarském a Jihočeském kraji. V průběhu mapování specifik procesu integrace byl brán zřetel na preference rodičů cizinců ve výchově jejich dětí a na preference ve tvorbě hodnotových rámců dětí, s jejichž pomocí byly stanoveny oblasti výzkumu. V rámci metodického přístupu bylo nejdříve realizováno a vyhodnoceno expertní dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 29 expertů vybraných institucí státní správy, samosprávy a NNO. Následně bylo realizováno online dotazování odborných pracovníků školství, samosprávy, státní správy a nestátního neziskového sektoru, kterého se zúčastnilo 373 respondentů, kteří se v rámci své odborné praxe setkávali s problematikou integrace nezletilých dětí cizinců. Rovněž by
ly provedeny focusní skupiny s třídními kolektivy žáků a studentů ve vybraných krajských městech, mezi něž patřila Praha, Ústí nad Labem, Karlovy Vary a Brno. Výsledky šetření byly obohaceny o poznatky získané na základě sekundární analýzy dostupných relevantních zdrojů a statistických dat. Součástí projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí nejen v rámci vzdělávacího systému České republiky, ale především v rámci majoritní společnosti České republiky jako takové.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of the monograph processed within the project funded by the Ministry of the Interior of the Czech Republic was to map out the specifics of the process of integration of minors of Third Country Nationals (TCNs) in selected regions of the Czech Republic, namely in the Capital City of Prague, Pilsen Region, South Moravian Region, Usti Region, Liberec Region, Karlovy Vary Region, South Bohemia Region. During the mapping of the specifics of the integration process, consideration was given to the preferences of parents of foreigners in the education of their children and to the preferences in the creation of value frames of children, through which research areas were determined. As part of the methodological approach, an expert questionnaire survey was first carried out and evaluated, attended by 29 experts of selected institution of state administration, selfgovernment and NGOs. Subsequently, the online questioning of specialists of education, self-government, state administration and non-govern
mental non-profit sector was carried out, which was attended by 373 respondents who met with the issue of integration of minors of (TCNs) within their professional practice. Focus groups were also organized with pupils and students in selected regional towns, including Prague, Ústí nad Labem, Karlovy Vary and Brno. The survey results were enriched with knowledge acquired via secondary analysis of available relevant sources and statistical data. The part of the project was to propose appropriate measures aimed at supporting and strengthening the process of integration of minors of (TCNs) not only within the educational system of the Czech Republic, but mainly within the Czech Republic's majority society as such.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; nezletilí; integrace cizinců-dětí z třetích zemí; migrace; integrace; vzdělávání cizinců-dětí; integrace rodin cizinců; výzkum; šetření dotazníkové

Klíčová slova v angličtině: foreigners; minors of third country nationals; integration of foreign children of third countries; Third Country Nationals; migration; integration; education of foreign children; family integration of third country nationals; integration research; expert questionnaire survey; online questioning; research on foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 18/2017_IC_NNO Specifika integrace nezletilých dětí cizinců na území České republiky
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT