Publikační činnost: 2019
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Satisfaction with democracy and perceived performance of the welfare state in Europe [Spokojenost s demokracií a vnímaným výkonem sociálního státu v Evropě]. / Tomáš Sirovátka, Martin Guzi, Steven Saxonberg - In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287 - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 241-256 (16 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Guzi, Martin - Saxonberg, Steven ]

Anotace:  Tento článek testuje několik hypotéz pro vysvětlení vazby mezi výkonností sociálního státu a spokojeností s demokracií. Při provádění víceúrovňové analýzy kombinuje data ze speciálního modulu Evropského sociálního průzkumu 2012 o demokracii s údaji o kontextuálních a institucionálních podmínkách, včetně těch, které se týkají režimů sociálního státu. Výsledky ukazují, že nesoulad mezi požadovanými politickými cíli a vnímanými politickými výsledky v souvislosti se sociálním státem (tj. politický deficit) ovlivňuje vnímání občanů toho, jak dobře funguje demokracie v jejich zemi. Sociální politiky, které občané vnímají jako snižování chudoby, pozitivně korelují se spokojeností s demokracií. Byly také nalezeny důkazy, že spokojenost s demokracií závisí na typu sociálního režimu, jakož i na změnách ekonomických podmínek, které vznikají v důsledku finanční krize.
 
Anotace v angličtině:  This article tests several hypotheses for explaining the link between welfare-state performance and satisfaction with democracy. In conducting our multilevel analysis, we combine data from the European Social Survey 2012 special module on democracy with data on contextual and institutional conditions, including those on welfare-state regimes. Our results show that a discrepancy between desired policy goals and perceived policy outcomes in connection with the welfare state (i.e. the policy deficit) influences citizensĺ perceptions of how well democracy in their country works. Social policies which citizens see as reducing poverty correlate positively with satisfaction with democracy. We also find evidence that satisfaction with democracy depends on the type of welfare regime, as well as on changes in economic conditions that arise due to financial crisis.
Klíčová slova: politika sociální; stát sociální; chudoba; mínění veřejné

Klíčová slova v angličtině: policy deficit; poverty reduction; satisfaction with democracy; welfare regimes; welfare state
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.1177/0958928718757685
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT