Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Náklady práce ve státech Evropské unie v letech 2006-2016 [Labour costs in European Union member states in the period 2006-2016]. / Vlastimil Beran - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 3 (2019), s. 24-29 (6 s.).

[ Beran, Vlastimil ]

Externí odkaz
Anotace:  Proces evropské integrace sliboval ekonomické partnerství a úzkou spolupráci členských států EU v konkurenci se zbytkem světa. V době přístupových jednání byl tento proces ekonomické integrace porovnáván s mikropodnikovým zaměstnaneckým modelem, podle kterého by vnitřní konkurence byla tak tvrdá jako konkurence s vnějším světem. Předpokládalo se, že prvek vnitřní konkurence by měl těžit z přistoupení nových členských států v roce 2004 a bude mít za následek konvergenci ekonomicky slabších zemí s bohatšími státy. Pokud jde o slabší země, očekával se růst, pokud jde o produktivitu, velikost obchodu a mzdy, doprovázené zlepšením životní úrovně obyvatelstva tak, aby odpovídalo úrovni původních zemí EU. Jinými slovy, ekonomické ukazatele přistupujících zemí v roce 2004 by se sblížily s ukazateli starších bohatších členů EU. Kromě toho se předpokládalo, že konkurence bude iniciovat vyrovnávání ekonomických podmínek v zemích po roce 2004. Ukazatele nákladů práce jsou tedy použity k určení toho, do jaké míry se tyto
procesy během desetiletého období skutečně nastaly.
 
Anotace v angličtině:  The process of European integration promised an economic partnership and the close cooperation of EU member states in competition with the rest of the world. At the time of accession negotiations, this economic integration process was compared to the micro-enterprise employee model according to which the internal competition would be as fierce as that with the outside world. It was supposed that the internal competition element would benefit from the accession of new member states in 2004 and would result in the convergence of economically weaker countries with richer states. With respect to the weaker countries, growth was expected in terms of productivity, business size and wages accompanied by an improvement in the standard of living of the population so as to match that of the original European Union countries. In other words, the economic indicators of the 2004 accession countries would converge with those of older, wealthier EU members. In addition, it was supposed that competition would initiate the le
velling of economic conditions in the post-2004 countries. Thus, labour cost indicators are employed in order to determine to what extent these processes actually occurred over the ten-year period.
Klíčová slova: náklady práce; vývoj; integrace evropská; situace ekonomická; konvergence; ekonomicky slabší země; bohatší země

Klíčová slova v angličtině: labour costs; development; European integration; economic situation; convergence of economically weaker countries with richer states
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT