Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie II. [Conditions of implementation of interventions and (selected) AEP programmes and ways of evaluating their effectiveness by the perspective of the Labour Office employees in 2017: Partial background study II.]. / Miriam Kotrusová, Jan Kubát, Danica Schebelle, Helena Marešová, Marie Táborská, Jana Váňová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 207 s. - ISBN 978-80-7416-339-5

[ Kotrusová, Miriam - Kubát, Jan - Schebelle, Danica - Marešová, Helena - Táborská, Marie - Váňová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie představuje jeden z dílčích výstupů projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ, který si klade za cíl vypracovat a nastavit komplexní a vnitřně provázaný informační, analytický a monitorovací systém vyhodnocování nástrojů APZ pro veřejné služby zaměstnanosti. Tato monografie se zabývá zjišťováním (regionálně specifických) podmínek pro realizaci intervencí (včetně vybraných programů) APZ perspektivou zaměstnanců jednotlivých krajských poboček ÚP ČR. Při sběru dat byla využita metodologie smíšeného výzkumu, jehož nástroji byly on-line dotazník, individuální polostrukturovaný rozhovor a skupinový rozhovor se zaměstnanci příslušných krajských poboček ÚP ČR. Při analýze dat byla využita statistická analýza kvantitativních dat a obsahová (tematická) analýza kvalitativních dat. Zjištění této studie poukazují na relativně vhodně centrálně nastavenou APZ, která však naráží jak na limity související s fungováním trhu práce v období plné zaměstnanosti a na specifika daného regionu, tak na ce
lou řadu systémových omezení, zejména exekuce, nízké mzdy, nelegální zaměstnanost. Navzdory cílení intervencí na nejvíce problémové skupiny nezaměstnaných a na nezaměstnaností nejvíce postižené regiony se v ČR nedaří regionální nerovnosti prostřednictvím APZ snižovat.
 
Anotace v angličtině:  The monograph represents one of the outputs of the Active Labour Market Programme (ALMP) Effectiveness and Efficiency Evaluation Project, which aims to develop and set up a comprehensive and interlinked information, analytical and monitoring system for the evaluation of ALMP tools for public employment services. This study deals with identification of active labour market programmes and interventions in all 14 Czech regions and their specific through the lense of employees of individual Czech Regional Labour Offices in 2017. The methodology used for data collection was a mixed research, using an on-line questionnaire, individual semi-structured interviews and group interviews with the employees of relevant Czech Labor Offices. A statistical analysis of quantitative data and a thematic analysis of qualitative data were used for the data analysis. The findings of this study point to a relatively well-suited ALMP, which, however, hits the limits associated with the labor market functioning in times of full em
ployment and specific features of different regions, and systemic limitations (especially seizure, low wages, illegal employment). Despite tailoring of active labour market interventios to groups of unemployed with the most serious problems at the labour market and regions mostly hit by unemployment, the Czech Republic is not sucesfull in diminishing persistent regional differences.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; regionální nerovnosti

Klíčová slova v angličtině: active labour market policy; regional differences
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT