Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zohlednění rodičovství v důchodovém systému ČR [Parenthood within Czech pension system]. / Martin Holub - In: Sociální politika 2018: hodnoty, vize, trendy: Sborník vědeckých a odborných textů z mezinárodního workshopu sociální politika 2018 / Vladimír BARÁK. - Praha : : Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2018. - ISBN 978-80-245-2291-3. - s. 26-34 (9 s.).

[ Holub, Martin ]

Akce: Praha, 2018-11-22, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext sborníku

Anotace:  Nízká míra porodnosti v ČR vede vládu ČR k hledání opatření na podporu rodičů v rámci existujících daňových a sociálních systémů. Ministerstvem práce a sociálních věcí řízená Odborná komise pro důchodovou reformu navrhla jako jednu z možných forem podpory rodičů v důchodovém systému možnost stanovení různé výše pojistného na důchodové pojištění v závislosti na počtu vychovávaných dětí. V tomto příspěvku je tento návrh podroben důkladné mikroekonomické a makroekonomické analýze a posouzen ve vztahu k existující teorii důchodových systémů. Na základě provedené analýzy dochází autor příspěvku k závěru, že diferenciace pojistného na důchodové pojištění je jako nástroj podpory rodičů nevhodné a nesystémové opatření, které rodičům přináší jenom zanedbatelné finanční efekty. Takto navrhované opatření dále nezahrnuje všechny v České republice existující typy rodinného soužití. Autor se domnívá, že v rámci současné daňové a sociální politiky existují vhodnější opatření jak podporovat rodiče.
 
Anotace v angličtině:  The low birth rate in the Czech Republic is one of the reasons that the Czech government started to find measures to support parents within existing tax and social systems. The Expert Committee on Pension Reform controlled by the Ministry of Labour and Social Affairs suggested as one of the possible forms of support for parents within the pension system the possibility of setting different amounts of pension insurance contributions depending on the number of children raised. In this paper, this proposal is subjected to thorough microeconomic and macroeconomic analysis and assessed in relation to existing pension systems theory. On the basis of the analysis, the contributor concludes that the differentiation in pension insurance contributions is an inappropriate and non-systemic parental support tool that gives parents only negligible financial effects. The proposed action does not include all existing family cohabitation in the Czech Republic. The author believes that there are more appropriate measures under
the current tax and social policy that would lead to parental support.
Klíčová slova: politika rodinná; pojištění důchodové; rodičovství; pojistné diferencované

Klíčová slova v angličtině: family policy; pension insurance; parenthood; differentiated contribution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT