Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

THE ISSUE OF LIVING MINIMUM: THE COMPARISON OF SELECTED EUROPEAN COUNTRIES [Problematika životního minima: Porovnání vybraných evropských zemí]. / Vlastimil Beran, Jana Godarová - In: Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. - ISBN 978-80-87291-25-2. - s. 43-56 (14 s.).

[ Beran, Vlastimil - Godarová, Jana ]

Akce: 2019-09-03; Čeladná, WRD Externí odkaz
Anotace:  Životní minimum je v ČR obecně považováno za nejnižší společenskou hodnotu uznanou danou zemí pro přežití osob v obtížných životních situacích. Jednotlivé země přiřazují tomuto nástroji různá jména i obsah. Cílem tohoto článku je porovnat kvalitativní analýzou koncept životního minima mezi Českou republikou a Německem, Francií a Velkou Británií. Výše sociálních dávek souvisejících s plněním životního minima je rovněž ukotvena s ohledem na cenové hladiny, průměrné a minimální mzdy. Zahraniční zkušenosti s institutem životního minima nám říkají, že na jedné straně můžeme pokračovat ve vývoji klientského sociálního systému, který pomáhá lidem v obtížné situaci. Na druhé straně je také důležitá pravidelná revize výše dávek záchranné sítě, sociální dávky jsou 3-4krát vyšší než v České republice, takže institut životního minima plní svou funkci a význam.
 
Anotace v angličtině:  The living minimum is generally considered in the Czech Republic to be the lowest societal value recognised by a given country for the survival of persons in difficult life situations. Individual countries accord both different names and contents to this instrument. This article aims to compare the concept of the living minimum between the Czech Republic and Germany, France and Great Britain by qualitative analysis. Also, the amount of social benefits related to the fulfilment of the living minimum is anchored thereof with respect to price levels, the average and minimum wages. Foreign experience with the institute of the living minimum tells us that on the one hand, we can continue with developing a client-oriented social system which helps people in a difficult situation. On the other hand, the regular review amount of the safety net benefits is also important, the social benefits are 3-4 times higher than in the Czech Republic, so that the institute of the living minimum fulfils its function and meaning.
Klíčová slova: minimum životní; politika sociální; dávky sociální; mzda minimální

Klíčová slova v angličtině: living minimum; social policy; social benefits; minimum wage
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70201 Náplň a konstrukce životního a existenčního minima
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT