Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody [Social entrepreneurship in the Czech Republic: exploration of the (re)integration potential of social enterprises in marginalized persons with regard to those released from imprisonment]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 57 s.

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizovaného v projektu "Budoucnost práce a nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce dovedností". Podobně jako u autory dříve realizovaných výzkumů přitom byla pozornost do značné míry zaměřena na osoby se záznamem v rejstříku trestů, díky čemuž se zadání tohoto výzkumu podstatně odlišovalo od zaměření ostatních výzkumů realizovaných v rámci uvedeného širšího projektu.
Dříve realizované výzkumné projekty zaměřené na zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů jasně dokladovaly existenci řady významných překážek ztěžujících zaměstnávání těchto osob na otevřeném trhu práce. Z těchto důvodů se ukazovalo jako žádoucí zaměřit pozornost na to, jakou roli mohou při podpoře zaměstnávání těchto osob, respektive obecněji znevýhodněných osob hrát ekonomické subjekty, které buďto nepůsobí na otevřeném trhu práce, nebo na otevřeném trhu práce sledují i jiné než ekonomické cíle.
Monografie se proto zaměřila na vyhodnocení role sociálních podniků při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Monografie zachycuje stěžejní poznatky z praxe týkající se sociálního podnikání v českých podmínkách a možností českých sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob, respektive konkrétněji při zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů. Jsou v ní také vyjasněny některé obecnější souvislosti jako např. vyjasnění pojmů osoba znevýhodněná na trhu práce, participace a integrace těchto osob na otevřeném trhu práce, pojetí sociálního podnikání v Evropě a v USA, koncept integračního sociálního podniku apod.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents the results of the research carried out within the project "The future of work and a new collective bargaining strategy in the future of digitalization and the revolution of skillsö. The specific focus of this research was similar as in the preceding authorĺs researches, i.e. the position and possibilities of work integration of persons with the criminal record. This fact has made the assignment of this research significantly different from the focus of other research carried out within the framework of the above mentioned broader project.
Yet the previous research projects clearly demonstrated the existence of a number of significant barriers which these persons encounter in the open labour market. For this reason it is beneficial to focus on the role that economic subjects that either do not participate in the open labour market or pursue not only economic objectives can play in promoting the employment of these persons or in promoting employment of disadvantaged persons in general.
The monograph therefore focused on the evaluation of the role of social enterprises in the employment of people disadvantaged in the labour market. The monograph captures recent practical experiences and findings on functioning of social entrepreneurship in the Czech conditions as well as the possibilities of Czech social enterprises in employing disadvantaged persons, or more specifically in the employment of persons registered in the Criminal Register. It also clarifies some more general contexts, such as the notions of the person disadvantaged in the labour market, their participation and integration in the open labour market, the concept of social entrepreneurship in Europe and the USA, the concept of work integration social enterprise, etc.
Klíčová slova: ekonomika sociální; znevýhodnění na trhu práce; záznam v Rejstříku trestů; zaměstnání; zaměstnavatel; trh práce

Klíčová slova v angličtině: social economy; marginalized persons; criminal record; employment; employer; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 626819/2019 Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku ľ fáze II
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT