Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity [Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness]. / Martin Holub, Jan Mertl, Pavlína Millionová, Milan Šlapák, Jaroslav Vostatek, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 266 s. - ISBN 978-80-7416-355-5

[ Holub, Martin - Mertl, Jan - Millionová, Pavlína - Šlapák, Milan - Vostatek, Jaroslav - Víšek, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Monografie vychází z členění dávek sociálního zabezpečení na pojistné a nepojistné. Kritérium pojistných a nepojistných dávek sociálního zabezpečení je odborníky i občany často používané, ukazuje se, že je v teoretické hierarchii vysoko postavené, avšak z hlediska rozlišovací schopnosti poměrně hrubé. Teoretická analýza identifikovala dimenze problému pojistných a nepojistných dávek v sociální politice, význam věcného přístupu k dávkám z hlediska zabezpečení jednotlivých životních situací a využití principů ekvivalence v sociálním pojištění. Následně byla provedena dekompozice členění pojistné/nepojistné na dílčí kritéria a byly vyhodnoceny existující dávky pomocí těchto kritérií. Významným metodologickým prvkem je též mezinárodní komparace, a to jak na úrovni jednotlivých dávek, tak i sociálních modelů a jejich využití ve vyspělých zemích. Bylo provedeno rozčlenění nepojistných dávek podle jejich role v systému (chudinské dávky sociální potřebnosti versus selektivní podpora uznaných sociálních situací). Byl
důkladně zmapován vývoj českého systému s ohledem na významné determinující události pro konstrukci systému dávek. Cílem studie nebylo navrhovat reformu konkrétních dávek, ale poukázat na to, kde se nastavení systému dostává do rozporu s jednotlivými kritérii používanými pro klasifikaci dávek. Dalším cílem bylo teoreticky a prakticky vymezit základní principy pro dávky ve vazbě na skutečnou situaci řešenou prostřednictvím sociálního zabezpečení. Místy se ukázalo, že dílčí charakteristika konkrétní dávky se odlišuje od "čistých" charakteristik, které jsme identifikovali v rámci dekompozice a shrnuli do přehledné tabulky. Tehdy je to buď podnět ke zvážení charakteru dávky, jejího zařazení a existence, nebo je potřeba dobře zdůvodnit, proč zákonodárce, respektive tvůrce veřejné politiky takové řešení zvolil. Dále bylo identifikováno využití sociálních modelů v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení, doplněné konkrétními charakteristikami dávek vybraných zemí. Byly též zjištěny trendy v objemech pojistn
ých a nepojistných dávek, jakož i analyzovány podstatné změny s vlivem na ekvivalenci a solidaritu v dávkovém systému. To bylo provedeno za všechny hlavní oblasti veřejných financí a sociálního zabezpečení. Hlavní výzkumná zjištění jsou diskutována a shrnuta v šesté kapitole. Text obsahuje doporučení pro veřejnou správu, jak s dávkovými systémy zacházet, a u vybraných dávek jsme poukázali na charakter jejich nastavení z pohledu pojistných a nepojistných prvků.
 
Anotace v angličtině:  The monograph is based on the division of social security benefits into their insurance and non-insurance elements. While the insurance and non-insurance social security benefits criterion is often employed by both professionals and non-professionals, and it appears to occupy a high position in the theoretical hierarchy, it is relatively unrefined in terms of distinguishing capacity. The theoretical analysis identified the extent of the problem of insurance and non-insurance benefits in the field of social policy, the importance of the material approach to benefits in terms of securing individual life situations and the use of equivalence principles in social insurance. Subsequently, a breakdown was performed of the division of insurance/non-insurance benefits into sub-criteria, based on which the various benefits were assessed. International comparison provides a further methodological approach in this context, both at the individual benefits level and in terms of the wider social models applied in developed
countries. Non-insurance benefits were disaggregated according to their role in the system (social benefits in case of poverty versus selective support for recognised social situations). The development of the Czech system was mapped in detail with regard to significant events that determined the design of the benefits system. Rather than to suggest specific reforms to the benefits system, the main aim of the study was to highlight in which contexts the settings of the system are in conflict with the various criteria applied in the classification of benefits. A further aim was to define both theoretically and practically the basic principles governing benefits in relation to real situations addressed through the social security system. In some cases, it was apparent that the partial characteristics of particular benefits differed from the "pureö characteristics that we identified in the breakdown and summarised in tabular form, which provided both a stimulus for the consideration of the nature of the respecti
ve benefits, their classification and, indeed, their existence, and the necessity to justify why the legislator or public policy-maker chose such a solution. Further, the study identified the use of social models in various social security subsystems, supplemented with a description of the specific characteristics of benefits provided in selected countries. Moreover, trends in terms of the content of both insurance and non-insurance benefits were identified, as were significant changes that exerted an impact on the equivalence and solidarity of the benefits system; this was performed for all the major areas of public finance and social security. The main research findings are discussed and summarised in chapter six. The study provides recommendations for public administration institutions on the approach to adopt with respect to benefits systems and describes the approach to the setting of selected benefits from the perspective of their insurance and non-insurance elements.
Klíčová slova: dávky sociální; pojištění sociální; modely sociální; zab. sociální

Klíčová slova v angličtině: social benefits; social insurance; social models; social security
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT