Publikační činnost: 2019
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků [Recommendations for the education of social workers]. / Libor Musil, Roman Baláž, Monika Punová, Miloš Votoupal - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 22 s.

[ Musil, Libor - Baláž, Roman - Punová, Monika - Votoupal, Miloš ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Odborný materiál Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků obsahuje empiricky zdůvodněná doporučení k prohloubení Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci z hlediska podpory předpokladů absolventů pro uplatňování situačního přístupu prostřednictvím kvalifikačního a dalšího vzdělávání v sociální práci. Doporučení jsou určena pro MPSV ČR. Doporučení vycházejí z empirických poznatků o předpokladech pro uplatňování situačního přístupu v osobních přístupech vybraných, v praxi působících sociálních pracovníků, které byly získány prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního výzkumu v rámci projektu "Výzkum atraktivity oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce".
 
Anotace v angličtině:  The "Recommendations for the education of social workersö professional guidelines contain empirically substantiated recommendations for the expansion of the "Minimum standard of education in [the field of] social workö of the Association of Educators in Social Work in terms of supporting graduate prerequisites for the application of the situational approach through qualification-based and further education in the field of social work. The recommendations are intended for the purposes of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, and are based on an empirical knowledge of the prerequisites for the application of the situational approach in the personal approaches of selected, practicing social workers that was obtained through the conducting of qualitative and quantitative research as part of the "Research of the attractiveness of social work for secondary, college and university students; the competences and personality prerequisites necessary for the performance of social workö project.
Klíčová slova: práce sociální; odborné kompetence; osobnostní předpoklady; osobní pojetí sociální práce; empirická doporučení; kvalifikační a další vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: social work; professional competence; personality prerequisites; personal conception of social work; empirical recommendations; qualification-based and further education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT