Publikační činnost: 2019
BAV

Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb [Payments from clients for the provision of accommodation and meals in residential social services facilities]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 56 s. - ISBN 978-80-7416-365-4

[ Průša, Ladislav ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Úhrada klienta za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb je významným zdrojem financování těchto zařízení. Její výše se naposledy upravovala od 1. ledna 2014, od té doby činí maximální výše úhrady za poskytování ubytování 210 Kč denně a za poskytování stravování 170 Kč denně. Každoročně přitom dochází ke zvyšování důchodů a současně soustavně rostou náklady na zajištění provozu těchto zařízení.
Z provedených analýz vyplynulo, že poskytovatelé služeb nemají možnost diferencovat výši úhrad klientů podle kvality poskytovaných služeb (jednolůžČkový nebo vícelůžkový pokoj, dietní stravování), na účtech klientů pobytových zařízení je přitom k dispozici dostatek finančních prostředků, které by bylo možno k tomuto účelu použít. Doporučuje se proto výši maximálních sazeb za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb z pozice státu neurčovat a umožnit jednotlivým krajům stanovit ji ve své kompetenci. Stanovená 15 % ochrana příjmu klienta je postačující z hlediska potřeby krytí dalších nákladů klienta týkajících se zajištění péče o vlastní osobu. Alternativně je možné, aby výši sazeb za poskytování ubytování a stravoČvání v pobytových zařízeních mohli stanovit přímo samotní poskytovatelé služeb, neboť s klientem přímo uzavírají smlouvu o poskytování sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Payments from clients for the provision of accommodation and meals in residential social services facilities constitute an important source of funding for such facilities. The amount charged for such services was last modified on 1 January 2014, since which time the maximum charge for the provision of accommodation has been set at CZK 210 per day and for the provision of meals CZK 170 per day. Every year sees an increase in the amount of the pension and, at the same time, the costs of ensuring the operation of such facilities are constantly increasing.
The analysis highlighted that while service providers do not have the option to differentiate the amount of client payments according to the quality of the services provided (single or multi-bed rooms, special diet meals), sufficient funds are available in the accounts of clients of residential facilities that could be used for this purpose. Therefore, it is recommended that the maximum rates for the provision of accommodation and meals in residential social services establishments should not be determined by the state authorities, rather that individual regions should have the competence to determine such charges. The stipulated 15% client income protection rate is sufficient from the point of view of the need to cover other costs incurred by clients concerning their care. Alternatively, it is possible for individual service providers themselves to set the rates for the provision of accommodation and meals in residential facilities via the direct conclusion of a social services contract with the client.
Klíčová slova: úhrady klienta; poskytování pobytových sociálních služeb; náklady na provoz zařízení sociálních služeb; sazby za ubytování a stravování

Klíčová slova v angličtině: client payments; provision of residential social services; costs of running social services facilities; rates for accommodation and meals
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70509 Ekonomická situace seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb; IP70510 Zjištění ekonomické situace osob se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT