Publikační činnost: 2020
BAV

Analýza možných dopadů automatizace a robotizace v odvětví Výroba dopravních prostředků na zaměstnanost v období 2020-2025 [Analysis of Possible Impacts of Automation and Robotics in the Manufacture of Transport Equipment Sector on Employment in the Period 2020-2025]. / Tomáš LICHARD, Helena VYCHOVÁ, Věra CZESANÁ, Filip KLICNAR, Ivan LICHNER, Zdeňka MATOUŠKOVÁ, Marek RADVANSKÝ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 32 stran

[ LICHARD, Tomáš - VYCHOVÁ, Helena - CZESANÁ, Věra - KLICNAR, Filip - LICHNER, Ivan - MATOUŠKOVÁ, Zdeňka - RADVANSKÝ, Marek ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je analyzovat možný vliv zavádění nových technologií, zejména digitalizace, automatizace a robotizace do sektoru Výroba dopravních prostředků na zaměstnanost, a to nejen v tomto sektoru, ale i v ekonomice jako celku. Kromě toho je simulována také možná změna ve struktuře zaměstnanosti z profesního a vzdělanostního hlediska. Studie se zabývá výhradně analýzou výsledku simulací za předem definovaných předpokladů souvisejících s možným vlivem technologických změn, zcela záměrně se pomíjí vliv změny v poptávce, přestože je zřejmé, že změny v poptávce mohou urychlit či naopak zbrzdit zavádění nových technologií.
Projektovaným obdobím je období let 2020-2025. Projekce dopadů do profesní úrovně je modelována pomocí modelu LEON pro roky 2019-2023. V momentě přípravy predikce byl poslední známý rok ISPV (Infomační systém v platech a výdělcích) dat 2018. Vypočítány jsou tři scénáře. Kromě základního a simulačního scénáře, jak je modeluje submodel zaměstnanosti, je modelován také scénář, ve kterém je brán do úvahy heterogenní potenciál automatizace v různých zaměstnaneckých klastrech.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is to analyze the possible impact of the introduction of new technologies, especially digitization, automation and robotics in the Manufacture of transport sector on employment, not only in this sector but also in the economy as a whole. In addition, a possible change in the employment structure from a professional and educational point of view is also simulated. The study deals exclusively with the analysis of the result of simulations under predefined assumptions related to the possible impact of technological changes, deliberately ignoring the impact of changes in demand, although it is clear that changes in demand can accelerate or slow down the introduction of new technologies.
The projected period is the period 2020-2025. The projection of impacts into the professional level is modeled using the LEON model for the years 2019-2023. At the time of preparing the forecast, the last known year was ISPV (Information System in Salaries and Earnings) data 2018. Three scenarios are calculated. In addition to the basic and simulation scenarios as modeled by the employment submodel, a scenario is also modeled in which the heterogeneous potential of automation in different employee clusters is taken into account.
Klíčová slova: odvětví Výroba dopravních prostředků; automatizace a robotizace; digitalizace; zaměstnanost; modelování možných dopadů

Klíčová slova v angličtině: Manufacture of transport equipment sector; automation and robotics; digitalization; employment; models of possible impacts
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT