Publikační činnost: 2020
BAV

Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce [Research of the Ethical Dilemmas, Values and Principles of Social Work]. / Robert TRBOLA, Mirka NEČASOVÁ, Zdeňka Dohnalová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 125 stran - ISBN 978-80-7416-366-1

[ TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - Dohnalová, Zdeňka ]

Soubory ke ztažení:
Doporučení

Externí odkaz
Anotace:  Jedním ze základních aspektů výkonu sociální práce jsou etické hodnoty sociálních pracovníků a principy jimi uplatňované v sociální práci. Cílem tohoto projektu je v analytické studii zpracovat teoretické a empirické podklady pro cílenou koncepční a metodickou činnost MPSV v dané oblasti, která přispěje k rozvoji profesionalizace sociální práce. V této studii jsou prezentovány výstupy ze všech dílčích částí tohoto projektu. Je rozdělen podle logiky tematických oblastí.
První část shrnuje teoretická východiska pro výzkum etických hodnot v sociální práci; přičemž zvláštní pozornost je věnována hodnotám profesním. Dále se zaměřujeme na teoretické zakotvení a na kategorizaci etických dilemat, která sociální pracovníci řeší v souvislosti s každodenním výkonem svých aktivit. Poslední část teoretické části práce přibližuje teoretické zakotvení problematiky etických kodexů a možnosti jejich využití v praxi sociálních pracovníků.
Ve druhé části je popsána metodologie výzkumu a použití jednotlivých typů analýz. Pozornost je věnována zejména procesu tvorby databází pro dotazníkové šetření, dále pak technice a podrobnému rozboru kvalitativní metody využité v rámci terénního šetření, samotné tvorbě dotazníku a průběhu focus group konané 22. 11. 2019, která sloužila především pro vyjasnění některých témat výzkumu, která je vhodnější zkoumat prostřednictvím skupinových technik než v rámci individuálního rozhovoru či prostřednictvím dotazníku.
 
Anotace v angličtině:  One of the basic aspects of social work concerns the ethical values maintained by social workers and the principles that they apply in the performance of social work. The aim of this project is, in the form of an analytical study, to gather theoretical and empirical data for the purposes of the creation of targeted conceptual and methodological policies by the Ministry of Labour and Social Affairs in this field, which will contribute to the development of the overall professionalisation of social work. The study presents the outputs of all the constituent parts of this project and is differentiated according to the logic of the various thematic areas.
The first part provides a summary of the theoretical background for the research of ethical values in social work, and particular attention is devoted to professional values. We also focus on the theoretical grounding and categorisation of ethical dilemmas that social workers face in connection with the daily performance of their work. The final part of the theoretical section of the study addresses the theoretical grounding of the issues covered in the relevant codes of ethics and the potential for their application in the everyday performance of social work.
The second part provides an outline of the research methodology and the use of various types of analysis. Attention is devoted particularly to the process applied in the creation of the databases for the questionnaire survey, as well as the techniques employed in, and the detailed analysis of, the qualitative method used in the field survey, the creation of the questionnaire and the outcomes of a focus group meeting held on 22 November 2019, which served principally for the clarification of certain research topics that were thought more suited for consideration employing group techniques rather than individual interviews or the questionnaire approach.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; hodnoty etické; hodnoty profesní

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; ethical values; professional values
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  ISBN: 978-80-7416-367-8 (pdf)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT