Publikační činnost: 2016
BAV

Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvěk na péči - analýzy a doporučení: Podklad pro Hneleg [Multidisciplinarity in the assessment of entitlement to care allowance - analyzes and recommendations: Resources for Hneleg]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 86 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Hlavní výsledek
Analýza kausuistik
Sekundární analýza: rozbor podmínek a charakteristik stávající praxe posuzování stupně závislosti v řízení o příspěvek na péči z hlediska víceoborové spolupráce
Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření posudkových lékařů
Příprava lékařských podkladů pro potřeby posouzení stupně závislosti a role praktických lékařů v příspěvku na péči
Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření pracovníků agendy příspěvku na péči
Focus Group
Analýza zahraniční posudkové praxe: Rakousko
Analýza zahraniční posudkové praxe: Slovensko
Analýza zahraniční posudkové praxe: Anglie

Anotace:  S využitím kvantitativních a kvalitativních výzkumných technik byly získány poznatky o možnostech uplatňování multidisciplinárního (MTD) přístupu v posuzování nároku na příspěvek na péči (PnP) zejména se zřetelem na možnost využití odbornosti sociální práce v této oblasti a s ohledem na funkci PnP ve vztahu k různým cílových skupinám žadatelů o /příjemců PnP. Výstup obsahuje: I. analýzu stávající posudkové praxe v ČR s důrazem na stávající možnosti realizace MTD přístupu; vliv platné legislativy na koncept MTD posouzení nároku na PnP; identifikaci rizik stávající posudkové praxe ve vztahu k možnosti uplatnění MTD přístupu; identifikaci a analýzu dopadů rizik stávající posudkové praxe na různé typy žadatelů/příjemců PnP; II. doporučení inovovaného způsobu posouzení stupně závislosti u PnP k posílení prvku MTD v posudkové praxi, III. analýza oblastí, u nichž lze v souvislosti se zavedením navrhovaných inovací očekávat zvýšené náklady a také úspory či benefity.
 
Anotace v angličtině:  A wide range of research techniques were employed to gain knowledge of multidisciplinary (MTD) approach in the Care Allowance (CA) eligibility assessment in relation to the application of social work expertise and regarding the purpose of CA in connection with different target groups of CA claimants/ beneficiaries. The main result includes : I. analysis of current CA eligibility assessment practice in the CR considering current possibilities of applying a MTD approach; effect of valid legislation on the concept of MTD CA eligibility assessment in current practice; identifying current practice risks in terms of the application of full MTD approach; an analysis of the impact of the identified risks on the different claimants target groups. II. recommendations of innovative way of CA eligibility assessment aimed at the strengthening of the MTD principles in the assessment process III. Analysis of areas of expectable costs and benefits of the implementation of the proposed innovation.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; lékařství posudkové; služba posudková

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; disability assessment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT