Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analýza kausuistik. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 16 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Cílem sběru kasuistik bylo prohloubit poznatky o tom, jaké typy případů žádostí o příspěvek na péči jsou z hlediska samotných posuzovaných osob či častěji z hlediska zástupců konkrétních organizací lidí s daným handicapem/handicapy považovány za nesprávně posouzené ľ tzn. případy, kdy je vnímána zainteresovanými aktéry velká diskrepance mezí tím, jaký stupeň závislosti byl danému člověku přiznán, a jaký je reálný zdravotní stav, či přesněji řečeno omezení plynoucí ze zdravotního stavu daného člověka. Analýza kasuistik má v tomto případě smysl zejména ze dvou důvodů: 1. může pomoci zpřesnit představu o tom, pro jaké typy zdravotních omezení, případně i pro jaké diagnózy není stávající způsob posuzování stupně závislosti (včetně např. stávajících posudkových kritérií) vhodně nastaven; 2. v jakých typech případů je větší riziko, že posouzení bude vnímáno jako výrazně neadekvátní, či "nespravedlivé" a je větší pravděpodobnost, že bude docházet k odvolání či dokonce k soudním sporům, či k opakovaným žádostem. Jde
tedy o případy, které by v rámci posuzování mohly vyžadovat diferencovanější přístup, ev. zapojení multidisciplinárního týmu s tím, že by toto přineslo snížení sekundárního zatížení systému právě v oblasti využívání opravných prostředků či podávání nových žádostí apod.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; kausuistika

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; case studies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT