Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření posudkových lékařů posuzujících stupeň závislosti v rámci řízení o příspěvek na péči. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 50 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Dotazníkové šetření zacílené na posudkové lékaře, kteří se věnují v rámci své praxe posuzování stupně závislosti pro potřeby agendy PnP, bylo uskutečněno jako jedna z plánovaných výzkumných činností v rámci řešení výzkumného projektu. Dotazníkové šetření bylo uskutečněno s podporou a ve spolupráci s vedením odboru lékařské posudkové služby ČSSZ. Dotazníkové šetření bylo provedeno elektronicky a probíhalo v období 15.8. - 11.9.2016. Během této doby byly všem osloveným posudkovým lékařům zaslány dvě opakované žádosti o vyplnění dotazníku, z čehož druhá zároveň obsahovala doplňující informace k dotazníkovému šetření, které byly sestaveny na základě telefonických a emailových dotazů posudkových lékařů v průběhu období sběru dat. Celé dotazníkové šetření bylo plně anonymní, tzn. dotazník neobsahoval žádné identifikační údaje, ani nebyly shromažďovány jiné typy informací. Zpráva prezentuje deskripci hlavních poznatků z celého uvedeného dotazníkového šetření.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; šetření dotazníkové; služba posudková

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; questionnaire survey; assessment of disability
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT