Publikační činnost: 2020
BAV

Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment) [The autonomy of decision-making by street-level workers in public employment services in South Moravian Region (Factorial Survey Experiment)]. / Jiří VYHLÍDAL, Blanka PLASOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 111 stran - ISBN 978-80-7416-343-2

[ VYHLÍDAL, Jiří - PLASOVÁ, Blanka ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Rychle se měnící sociální, technologické i ekonomické podmínky produkce i reprodukce vyžadují vysoký stupeň mobility a schopnost rychlé adaptace. V reakci na tyto požadavky zaměstnavatelů vyspělé země transformují své sociální státy z pasivních na aktivní a implementují aktivizační politiky. Úspěšnost implementace tohoto typu politik je kriticky závislá na liniových pracovnících, na jejich schopnostech správně diagnostikovat klienty a rozhodovat o odpovídajících způsobech intervence. Linioví pracovníci jsou stále častěji vnímáni nikoli jako ti, kdo politiky pouze implementují, ale jako ti, kteří je vytvářejí.
Předkládaná studie si klade za cíl zjistit, jakým směrem a v jaké míře vybraný soubor charakteristik fiktivních uchazečů o zaměstnání ovlivňuje rozhodování liniových pracovníků VSZ o jejich zařazení či nezařazení do vybraných nástrojů APZ. Odpovědi na tyto otázky se snaží nalézt prostřednictvím dotazníkového šetření provedeného v populaci liniových pracovníků ÚP ČR, kteří se v rámci své pracovní náplně zabývají zprostředkováním a poradenstvím. Z důvodu možnosti identifikovat kauzální vliv jednotlivých charakteristik na rozhodování liniových pracovníků byl zvolen experimentální design šetření: Factorial Survey Experiment.
Autonomie rozhodování liniových pracovníků zabývajících se zprostředkováním a poradenstvím byla operacionalizována jako proces probíhající ve třech fázích (diagnóza, usuzování a intervence), z nichž dvě (diagnostickou a intervenční) se v této studii usilujeme učinit zjevnými a popsat, jakým způsobem jsou ovlivňovány ze strany charakteristik fiktivních uchazečů, respondentů samotných a respondenty vnímanými charakteristikami organizačního prostředí.
 
Anotace v angličtině:  The rapidly changing social, technological and economic conditions of production and reproduction require a high degree of mobility and ability to adapt quickly. In response to these employers' demands, developed countries are transforming their welfare states from passive to active and implementing activation policies. The success of implementing this type of policy is critically dependent on street-level workers, their ability to correctly diagnose clients, and to decide on the appropriate means of intervention. Street-level workers are increasingly perceived not as those who only implement policies, but as those who create them.
The present study aims to find out in which direction and to what extent the selected set of characteristics of fictitious job seekers influences the decision-making of street-level workers of the PES. Answers to these questions are sought through a questionnaire survey conducted in the population of street-level workers of the Labour Office of the Czech Republic, who are engaged in mediation and counselling as part of their job description. In order to identify the causal influence of individual characteristics on street-level workers' decision making, the experimental design of the survey was chosen: Factorial Survey Experiment.
The autonomy of decision-making by street-level workers dealing with mediation and counseling has been operationalized as a three-stage process: diagnosis, reasoning and intervention. Two of these processes (diagnosis and intervention) are sought to be made clear and described how they are influenced by the characteristics of fictious applicants, respondents themselves and respondents perceived characteristics of the organizational environment.
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; Factorial Survey Experimen; pracovníci linioví; autonomie rozhodování; aktivizace; kauzalita

Klíčová slova v angličtině: public employment services; Factorial Survey Experiment; street-level workers; discretion; activation; causality
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT