Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

THE CAUSES OF CHANGES IN THE DEMANDS OF WORK OF CIVIL SERVANTS IN THE CZECH REPUBLIC [Příčiny změn v pracovních požadavcích státních zaměstnanců v České republice]. / Lenka Říhová - In: Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. - ISBN 978-80-87291-25-2. - s. 503-516.

[ Říhová, Lenka ]

Akce: 2019-09-03 Čeladná, WRD Externí odkaz
Anotace:  Společenské změny vedly k transformaci požadavků spojených s prací, tj. ke změnám s ohledem na složitost, odpovědnost a obtížnost práce, jejichž posouzení je rozhodující pro stanovení spravedlivé odměny za vykonanou práci. Jediným způsobem, jak zajistit dodržování principu "stejné odměny za stejnou práci", je zmapovat a vyhodnotit různé vlivy, které způsobují změny ve stanovených pracovních požadavcích, včetně identifikace jejich příčin. Cílem této práce je proto definovat příčiny změn v požadavcích na práci s přihlédnutím k práci a činnostem státních zaměstnanců v ČR a určit, které z těchto vlivů by se měly zohlednit při hodnocení složitosti, odpovědnosti a obtížnosti práce, což tvoří výchozí bod pro zavedení systému spravedlivého hodnocení provedené práce. Než bylo možné definovat příčiny změn, bylo nejprve nutné určit různé změny, ke kterým došlo. Proto autor za účelem naplnění cíle studie posoudil výsledky meziresortního průzkumu provedeného technikou osobního pohovoru pomocí počítače (CAPI) ve spolupráci
s Národní komisí pro hodnocení tvorby práce a tvorby katalogu zaměstnání. Analýza získaných dat umožnila definovat příčiny změn týkajících se předmětu a charakteru práce, jakož i změn v procesech a vzniku duševního a smyslového stresu.
 
Anotace v angličtině:  Societal changes have led to the transformation of the demands associated with work, i.e. to changes with concern to the complexity, responsibility and difficulty of work, the assessment of which is crucial for determining fair remuneration for the work performed. The only way in which to ensure compliance with the principle of "equal pay for the same workö is to map and evaluate the various influences that bring about changes in the demands set by work, including the identification of the causes thereof. The aim of this paper is, therefore, to define the causes of changes in the demands of work via the consideration of the work and activities performed by civil servants in the Czech Republic and to determine which of these influences should be taken into account when evaluating the complexity, responsibility and difficulty of work, which forms the starting point for establishing a system for the fair evaluation of work performed. Before being able to define the causes of change, it was first necessary to det
ermine the various changes that have occurred. Therefore, in order to fulfil the aim of the study, the author considered the results of an inter-ministerial survey conducted via the computer-assisted personal interviewing (CAPI) technique in cooperation with the National Commission for the Evaluation of Work and Job Catalogue Creation. The analysis of the data obtained allowed for the definition of the causes of changes concerning the subject matter and character of work as well as changes in terms of processes and the creation of mental and sensory stress.
Klíčová slova: hodnocení práce; výzkum; zaměstnanci státní; vývoj práce

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; research; civil servants; development of work
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT