Publikační činnost: 2020
BAV

Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 [Evaluation of Re-qualification Programs Implemented in the Czech Republic in 2016]. / Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Miroslav SUCHANEC, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Tomáš SIROVÁTKA - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 164 stran - ISBN 978-80-7416-383-8

[ HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 jako specifického nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ): především hodnotíme dopady rekvalifikačních programů na základě kontrafaktuální evaluace, dále cílenost rekvalifiČkací a další faktory, které dopady ovlivňují. V kvantitativní části hodnocení pracujeme s databází ÚP ČR OKpráce. Vedle toho při analýze faktorů ovlivňujících dopady vycházíme z poznatků z individuálních a fokusních rozhovorů s vybranými zaměstnanci ÚP ČR.
Oba typy rekvalifikací, tedy jak ty zabezpečované prostřednictvím ÚP ČR, tak ty zvolené, jsou méně zacílené na skupiny účastníků se základním vzděláním, starší nezaměstnané a v případě zvolených rekvalifikací také na účastníky se zdravotními obtížemi. Dopady rekvalifikačních programů jsou celkově mírně pozitivní. Nejvíce pomáhají tam, kde jsou směřovány k osobám znevýhodněným na trhu práce a když jsou zaměřeny na získání konkrétní kvalifikace. Naopak, u uchazečů s kratší dobou evidence či vyšší úrovní vzdělání zjištění naznačují značný podíl mrtvé váhy. Možnosti zvýšit dopady a cílenost k znevýhodněným skupinám spočívají v dalším rozvoji individuální práce s uchazeči a kvalit rekvalifikačních programů samotných.
 
Anotace v angličtině:  The study aims to assess re-qualification programs implemented in 2016 as a specific tool of labour market policy (ALMP): in particular, we assess the impacts of re-qualification programs, based on contra-factual evaluation, then targeting of re-qualifications and other factors that affect these impacts. In quantitative assessment we work with databases from Employment Office of the Czech Republic OKprace/ OKwork. In parallel, when analysis the factors influencing the impacts of re-qualifications, we come from information collected in the individual and focus groups interviews with the selected staff of Employment Office.
Both types of re-qualifications, this means those realised by the Employment Office, and those chosen by the unemployed themselves elsewhere, are less targeted at the unemployed categories with only basic education level, older unemployed, and, in the case of "chosen re-qualificationsö at the disabled. The impacts of the re-qualification programs are slightly positive. They help most when targeted at the unemployed disadvantaged in the labour market and when aiming to provide specific skills/ qualification. In contrast, our finding indicate considerable deadweight in the case of short-term unemployed and with higher education level. The possibilities to improve impacts and targeting at the disadvantaged groups may be found in further development of the individual work with the unemployed and developments of the qualities of re-qualification programs themselves.
Klíčová slova: rekvalifikační programy; dopadové hodnocení; analýza cílenosti; individuální práce; ČR

Klíčová slova v angličtině: re-qualification programs; impact assessment; assessment of targeting; individual work; Czech Republic
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-384-5 (pdf)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT