Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

"Musíte makat a poslouchat, no": Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR ["You Have to Work and Obey": Prisons, the Suppression of Autonomy, and Responsibilisation of Persons in and Released from Prison]. / Jiří MERTL - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 56, č. 4 (2020), s. 523-553 (31 stran).

[ MERTL, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek pojednává o efektu věznění a následné odpovědnosti osob ve věznicích a propuštěných z vězení v České republice. Na základě údajů z několika výzkumných projektů zaměřených na sociální situace osob propuštěných z vězení, zaměstnatelnost uvězněných osob a penitenciární a postpenitenciární péči (94 polostrukturovaných rozhovorů a čtyř fokusních skupin vedených s lidmi propuštěnými z vězení a sociálními pracovníky, zaměstnanci věznic a dalšími odborníky v oboru) článek uvádí, že vysoká míra recidivy a celková marginální pozice lidí po propuštění z vězení v ČR jsou výsledkem efektu věznění, který je silně reprodukován ve věznicích a není zmírněn po propuštění člověka zpět do společnosti. Lidé propuštění z vězení tak nejsou zvyklí činit nezávislá rozhodnutí a vyvíjet iniciativu a nedaří se jim zvládat sociální a institucionální požadavky po propuštění, čímž jsou nakonec marginalizováni a/nebo se vracejí do vězení.
 
Anotace v angličtině:  This article discusses the prisonisation effect and the consequent responsibilisation of persons in and released from prison in the Czech Republic. Drawing on data from several research projects focused on the social circumstances of persons released from prison, the employability of imprisoned persons, and penitentiary and post-penitentiary care (94 semi-structured interviews and four focus groups conducted with people released from prison, and with social workers, prison staff, and other experts in the field), it is argued in the article that the high levels of recidivism and the overall marginal position of people after they are released from prison in the Czech Republic are the result of the prisonisation effect, which is strongly reproduced in prisons and is not alleviated after a person is released back into society. Thus, people released from prison are not used to making independent decisions and exercising initiative, and ultimately they fail to cope with the post-release social and institutional dem
ands, whereby they end up being marginalised and/or returning to prison.
Klíčová slova: desistance; efekt věznění; věznice; ČR; výzkum kvalitativní; reintegrace

Klíčová slova v angličtině: desistance; prisonisation effect; prisons in the Czech Republic; qualitative research; re-entry
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  DOI: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/04/04.pdf
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT