Publikační činnost: 2020
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Populace osob bez domova v České republice : Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách [Population of Homeless Persons in the Czech Republic : Persons Sleeping Rough, in Night Shelters, Homeless Hostels and Municipal Hostels]. / Olga NEŠPOROVÁ, Petr HOLPUCH - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 118 stran - ISBN 978-80-7416-388-3

[ NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Monografie představuje výsledky rozsáhlého kvantitativního šetření Osoby bez domova, které provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. v roce 2019. Přináší reprezentativní údaje o osobách přespávajících v České republice "venku", v nízko-prahových noclehárnách, v azylových domech, v domech na půl cesty a v nekomerčních obecních ubytovnách pro osoby bez přístřeší. Text informuje o základních sociodemografických charakteristikách osob bez domova, o jejich rodinném a sociálním zázemí a o délce a kontinuitě života bez domova. Dále sleduje ekonomickou aktivitu osob bez domova, jejich zdroje příjmů, zadluženost a saturaci základních životních potřeb Pozornost je věnována i často špatnému fyzickému a psychickému zdraví a závislostem na alkoholu a na drogách. Sledována je míra využívání a poptávka po jednotlivých typech sociálních služeb pro osoby bez domova. Specifikovány jsou také formy pomoci, které považují za klíčové samotné osoby bez domova.
Osoby bez domova přespávající venku jsou oproti těm, které využívají alespoň příležitostně nějaký typ ubytovací služby, těmi nejchudšími, nejvíce sociálně vyloučenými, s nejméně naplněnými základními životními potřebami a nejčastěji fyzicky či verbálně napadanými. Zároveň jsou mezi nimi nejvíce rozšířeny závislosti na alkoholu a dalších návykových látkách.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents the results of an extensive quantitative survey of homeless persons conducted by the Research Institute for Labour and Social Affairs in 2019. It provides representative data on persons sleeping rough in the Czech Republic, or in night shelters, homeless hostels, halfway houses or non-commercial municipal hostels for roofless persons. The text provides information on the basic socio-demographic characteristics of homeless persons, their family and social backgrounds and the length and continuity of homelessness. It also monitors the economic activity of homeless persons, their sources of income, indebtedness and coverage of basic living needs. Attention is further devoted to the often poor physical and mental health of homeless persons and their addiction to alcohol and drugs. The levels of the take-up of, and demand for various types of social services for the homeless are described, as are the forms of assistance that homeless persons consider to be essential.
Homeless persons living rough, in contrast to those who at least occasionally use some type of accommo-dation service, comprise the poorest, most socially excluded group of homeless persons; their basic life necessities are least fulfilled and they most often suffer from physical or verbal abuse. In addition, they suffer from the highest frequency of addiction to alcohol and other addictive substances.
Klíčová slova: bezdomovci; přespávající venku; nízkoprahové noclehárny; azylové domy; bezdomovectví; bez střechy; bez bytu; vyloučení sociální; chudoba; bydlení; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: homeless persons; rough sleepers; night shelters; homeless hostels; homelessness; roofless; houseless; social exclusion; poverty; housing; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-389-0 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT