Publikační činnost: 2020
BAV

Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně příjemců : Výsledky dotazníkového šetření na populaci 15-64 let ke vnímání kariérového poradenství [Identification of Barriers in the Provision of Career Counseling Services - Barriers on the Part of Recipients : Results of a Questionnaire Survey of the Population Aged 15-64 on the Perception of Career Counseling]. / Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Ivana ELIÁŠKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 82 stran

[ ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  S poskytováním služeb kariérového poradenství je spojeno značné očekávání, kdy se předpokládá, že významným způsobem napomohou při orientaci na trhu práce či při řešení studijních, pracovních, ale i osobních problémů jednotlivce a usnadní tak jeho cestu životem. K tomu, aby služby kariérového poradenství mohly naplňovat očekávané poslání je však nezbytné, aby měly takovou podobu, která bude odpovídat potřebám potenciálních klientů a budou nastaveny tak, aby je tito mohli využívat. Doposud však v ČR nebylo realizováno šetření mezi širokou populací (15ľ64 let), které by mapovalo očekávání, která od kariérového poradenství mají samotní potenciální klienti a které by se zaměřovalo na důvody využívání/nevyužívání těchto služeb či na spokojenost s nimi. Reprezentativní výzkum názorů široké veřejnosti na kariérové poradenství je tak ojedinělým zdrojem empirických dat a předkládaná souhrnná zpráva tak poskytuje dosud chybějící pohled veřejnosti na služby kariérového poradenství.
 
Anotace v angličtině:  There are considerable expectations associated with the provision of career counselling services, which are expected to be a significant tool helping in orienting oneself on the labor market or in solving studying, working, but also personal problems of the individual and thus facilitating journey throughout his life. However, to enable career guidance services to fulfill the expected mission, it is essential that they have a form that meets the needs of potential clients and they will be set up in the way that they can use them. So far, however, in the Czech Republic no survey has been conducted among the widely population (15ľ64 years), which would map the expectations of potential clients themselves from career counseling and which would focus on the reasons for using / not using these services or satisfaction with them. Representative research of the general public's views on career counselling services is thus a unique source of empirical data, and the presented summary report thus provides still missing
public view on career counselling services.
Klíčová slova: poradenství kariérové; poradci; služby kariérového poradenství; bariéry; kvalita služeb

Klíčová slova v angličtině: career counseling; counselors; career counseling services; barriers; quality of sercvices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70309 Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně příjemců: výzkum veřejného mínění
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT