Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012 - 2017. Bulletin No. 13 [Monitoring of labour costs in the Czech Republic, States of the European Union and USA in 2012 - 2017. Bulletin No. 13]. / Vlastimil BERAN - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 65 stran - ISBN 978-80-7416-385-2

[ BERAN, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystižení trendů se data týkají období let 2012ľ2017. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České republiky a U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 "Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v zahraničí". Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a Českým statistickým úřadem.
 
Anotace v angličtině:  Monitoring of labour costs summarizes the fragmented data for States of the European Union and dates for USA in the area of labour costs, labour taxation in relation to financing of social and health insurance, labour's share of the cost and unit labour costs. To describe the trends we present data for the period of 2012ľ2017. Due to methodological discrepancies of monitoring of labour costs we determined as sources actual and internationally comparable dates from Eurostat, labour statistics and the national accounts, from OECD, from the final state budget of the Czech Republic and from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Precisation and completion of dates is based on the proposed certified methodology for labour costs monitoring and labour as a production factor in the Czech Republic and abroad." The two-year delay is a consequence of processing time of input data at Eurostat and Czech Statistical Office.
Klíčová slova: statistika práce; účty národní; náklady práce; náklady práce jednotkové; zdanění práce; podíl práce na nákladech

Klíčová slova v angličtině: labour statistics; national accounts; labour costs; labour taxation; labour's share in costs; unit labour costs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70102 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-386-9 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT