Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pandemie covidu-19 a osoby bez domova [COVID-19 pandemic and the homeless population]. / Olga NEŠPOROVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 5 (2020), s. 35-37 (3 strany).

[ NEŠPOROVÁ, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek vychází z rozhovorů s vedoucími pracovníky a úředníky v oblasti sociální práce a sociálních služeb. Cílem bylo zjistit, jak se jarní pandemie dotkla jejich práce a jaký měla dopad na osoby bez domova. Poskytnuté informace se týkají Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy. Nicméně situace byla vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou a s ním spojenými celostátními omezeními podobná i v dalších krajích na území ČR. Uvedená zjištění z českého prostředí byla následně doplněna o mezinárodní zkušenosti s pandemií, které byly prezentovány předními světovými odborníky na danou problematiku na webináři organizace FEANTSA dne 25. 9. 2020.
 
Anotace v angličtině:  The article is based on interviews with executives and officials in the field of social work and social services. The aim was to find out how the spring pandemic affected their work and what impact it had on homeless persons. The information provided relates to the Ústí Region and the Capital City of Prague. However, due to the state of emergency declared by the government and the associated national restrictions with that, the situation was similar in other regions in the Czech Republic. These findings from the Czech territory were subsequently supplemented by international experience with the pandemic, which was presented by the world's experts on the issue at the FEANTSA web-seminar on 25 September 2020.
Klíčová slova: VÚPSV; ČR; šetření; bezdomovci; bezdomovectví; COVID-19; služby sociální; pracovníci sociální

Klíčová slova v angličtině: RILSA; CR; RESEARCH; homeless people; homelessness; COVID-19; social services; social workers
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT