Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pozitivní společenský dopad koronaviru? Impuls k úvahám o solidaritě, empatii, důstojnosti a základním nepodmíněném příjmu [The positive social impact of coronavirus? A stimulus for considering solidarity, empathy, dignity and the basic unconditional income]. / Jiří Mertl - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 5 (2020), s. 29-35 (7 s.).

[ Mertl, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento esej je zamyšlením nad negativními socio-ekonomickými dopady vládních opatření proti šíření koronaviru a nad tím, jak by tato situace mohla být zmírněna základním nepodmíněným příjmem (ZNP). Zastávám pohled, že současná situace může být vnímána jako příležitost začít velké sociální změny, jako je například testování a implementace ZNP, abychom se posunuli k férovější společnosti, která by poskytla důstojné životní podmínky většině svých členů a členek. V eseji ukazuji, že ZNP v žádném případě není utopistickým projektem, ale naopak se jedná o životaschopnou sociální politiku, která dává smysl ze sociálního, environmentálního i ekonomického hlediska a zapadá do současných debat o změnách klimatu a o Průmyslu 4.0. V závěru apeluji na to, abychom v České republice co nejdříve uskutečnili výzkumný projekt, který by otevřel seriózní debatu.
 
Anotace v angličtině:  The essay considers the negative socio-economic impacts of government measures aimed at eliminating COVID-19 on the material wellbeing of Czech citizens, and how such socio-economic negative impacts can be mitigated by the introduction of the unconditional basic income (UBI). The author proposes that the current situation should be perceived as an opportunity to initiate major social changes, such as the testing and introduction of the UBI, in order to move towards a fairer society that provides dignified life conditions for most of its members. The author suggests that the UBI is by no means a utopian concept; on the contrary, it is a viable social policy that makes sense from the social, environmental and economic stances since it corresponds well to other contemporary debates underway on, particularly, climate change and the new industrial revolution (Industry 4.0).
The conclusion section includes an appeal from the author for the Czech Republic to conduct a similar UBI experiment that serves to open a ser
ious debate on this issue.
Klíčová slova: COVID-19; politika sociální; socio-ekonomické dopady vládních opatření; základní nepodmíněný příjem

Klíčová slova v angličtině: COVID-19; social policy; socio-economic impacts of government measures; unconditional basic income
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT