Publikační činnost: 2020
BAV

Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení [Evaluation of the Effectiveness of Use of the State Contribution for the Foster Care Performance for Activities Carried out in the Framework of Accompaniment of Caring Persons and Registered Persons, Quantification of Costs for Individual Activities that are Part of the Accompaniment]. / Daniela LUSKOVÁ, Jaromíra KOTÍKOVÁ, Linda SOKAČOVÁ, Lenka ŠILHÁNKOVÁ, Miroslava HORECKÁ, Pavlína JIRÁČKOVÁ, Lukáš PAVEL - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 118 stran - ISBN 978-80-7416-402-6

[ LUSKOVÁ, Daniela - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SOKAČOVÁ, Linda - ŠILHÁNKOVÁ, Lenka - HORECKÁ, Miroslava - JIRÁČKOVÁ, Pavlína - PAVEL, Lukáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva se věnuje jedné z oblastí sociálně-právní ochrany dětí, a to podpoře pěstounských rodin. Realizace podpory pěstounských rodin, pro kterou se vžilo označení "doprovázení", byla zavedena zákonem o sociálně-právní ochraně dětí v roce 2013 a od té doby se stala nepostradatelnou součástí podpory schopnosti pěstounských rodin zajistit péči o svěřené dítě. Doprovázení je souhrn činností doprovázejícího subjektu směřujících k zajištění výkonu práv a povinností pěstouna. Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje proces podpory a kontroly v roli státní moci. Soubor činností je zajištěn financováním prostřednictvím státního příspěvku na výkon pěstounské péče, jehož příjemcem je doprovázející subjekt, a který je přímo vázán na uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s jednotlivými pěstouny.
Vzhledem k tomu, že do roku 2013 ležela veškerá podpora pěstounských rodin zejména na orgánech sociálně-právní ochrany dětí, je doprovázení poměrně novým institutem, který aktuálně vyvolává řadu otázek k řešení. Zejména se jedná o otázky práv a povinností všech aktérů, jsou-li dostačující pro plnění role pěstounské rodiny a péči o svěřené dítě, otázky financování, je-li dostačující pro zajištění potřebných činností vedoucích k naplnění práv a povinností, a jsou-li státní finanční prostředky čerpány v souladu se zákonem, potřebami pěstounů a jim svěřených dětí.
Výzkumná zpráva přináší poznatky o činnostech, které jsou předmětem doprovázení, o potřebách pěstounských rodin a o skladbě čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Identifikuje aktuální nedostatky v systému a navrhuje možná řešení.
 
Anotace v angličtině:  The research study addresses one of the areas concerned with the social and legal protection of children, namely the support of foster families. The concept of the accompaniment of foster families was introduced by the Act on the Social and Legal Protection of Children in 2013 and, since this time, it has constituted an indispensable part of the provision of support for foster families to provide the care for entrusted children. The concept of accompaniment covers the rights and obligations of foster parents, the accompanying organisation, which is selected by the foster parents, and the social and legal protection body, which ensures the supervising position of the state. Such activities are financed in the form of a state allowance for the performance of foster care, the recipient of which is the accompanying organisation, and which is directly linked to a contract concluded on the provision of foster care with the foster parents.
Given that, up to 2013, all support for foster families was exclusively connected in particular with the social and legal protection of children, accompaniment represents a relatively new concept that has raised a number of issues that need to be resolved. In particular, they concern issues surrounding the rights and obligations of the various participants, whether they are sufficient to enable the fulfilment of the role of the foster family in the care for entrusted children, issues concerning financing, i.e. whether it is sufficient to cover all the activities necessary in terms of the fulfilment of the various rights and obligations, and whether state financing is provided in accordance with legal norms and children entrusted to them.
The research study provides information on the various activities that are involved in accompaniment, the needs of foster families and the procedure surrounding the claiming of the state allowance for the provision of foster care performance. Further, it identifies the various current deficiencies in the system and suggests possible solutions.
Klíčová slova: deti; rodina pěstounská; sociálně-právní ochrana dětí; státní příspěvek na výkon pěstounské péče; financování; doprovázení

Klíčová slova v angličtině: children; foster families; social and legal protection of children; state allowance for the performance of foster care; financing; accompaniment
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70310 Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-403-3 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT