Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Interpretace očekávání těch druhých sociálními pracovníky [Social Workers Interpretation of Expectation by Those Others]. / Libor MUSIL - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 20, č. 6 (2020), s. 5-22 (18 stran).

[ MUSIL, Libor ]

Anotace:  CÍLE: Stať hledá odpověď na otázku: Jak sociální pracovníci interpretují očekávání těch druhých v jejich organizačním prostředí? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Odpověď vychází z předpokladu, že výkon očekávání závisí na osobní interpretaci očekávání jejím vykonavatelem. METODY: Odpověď je výsledkem deduktivně-kvalitativně pojaté sekundární analýzy zjištění rozhovorů se 16 sociálními pracovnicemi a dotazníkového šetření 729 sociálních pracovníků. VÝSLEDKY: Oslovení sociální pracovníci chápou očekávání subjektů v organizačním prostředí jako komplikace autonomní práce s klienty nebo zaběhaného provozu služeb. Své reakce na tyto komplikace subjektivně definují jako snahu působit v zájmu klientů na ty druhé nebo jako snahu přizpůsobovat klienty provozu služby. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální pracovníci akceptují komplikace, které připisují očekáváním těch druhých. Toto zjištění vede autora k doporučení, aby se sociální pracovníci zabývali otázkami, zda vnímají své role v organizaci normativně, nebo interpretativně
a jak jejich vnímání vlastních rolí ovlivňuje odbornou svébytnost jejich práce s klienty.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: The paper responds to the question of how social workers interpret the expectations of "those others" in their organizational environment. THEORETICAL BASE: The answer results from the supposition that the performance of expectations depends on the personal interpretation of expectation by those who perform it. METHODS: The answer is based on the deductive-qualitative secondary analysis of interviews with 16 respondents and a survey of 729 social workers. OUTCOMES: Social workers who were interviewed conceive the expectations of "those others" as obstacles to autonomous social work with clients or to routine services operation. They anticipate their responses to these obstacles in terms of promoting the interests of clients by affecting "those others" or adjusting clients to service operation. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Social workers accept that which they suppose are the implications of the expectations of "those others". Based on this finding, the author recommends social workers to pay attentio
n to the following questions: Do you understand your role in organizations in normative or interpretative terms? What is the impact of your role in understanding your professional autonomy in your work with your clients.
Klíčová slova: pracovníci sociální; role sociální; intepretace; osobní chápání očekávání

Klíčová slova v angličtině: social role; interpretation; personal understanding of expectations; social workers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Poznámka:  ISSN 1805-885X (Online)
EID výsledku v databázi Scopus: 2-s2.0-85102310438
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT