Publikační činnost: 2020
BAV

Reflexe rodinné politiky - očekávání a postoje : Souhrn podkladů pro potřeby odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR [Reflection of Family Policy - Expectations and Attitudes : Summary of Backgrounds for the Needs of the Department of Family Policy and Protection of Children's Rights of the Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic]. / Věra KUCHAŘOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 98 stran - ISBN 978-80-7416-404-0 (print), - ISBN 978-80-7416-405-7 (pdf)

[ KUCHAŘOVÁ, Věra ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva je výstupem pětiletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022) za rok 2020. Jejím hlavním cílem je poskytnout podklady využitelné pro hodnocení opatření rodinné politiky, a to jak pro MPSV, tak pro další subjekty a individuální zájemce. Zpráva jednak sumarizuje výsledky výběrových šetření o postojích a očekáváních veřejnosti v oblasti rodinné politiky, jednak předkládá rámcovou informaci o přístupech k rodinné politice v dalších evropských zemích. Zpráva byla zpracována na základě tří druhů zdrojů: výběrových šetření, publikovaných dat z mezinárodních statistik a zahraniční a české odborné literatury.
Názory představitelů dnešních rodin lze ve stručnosti formulovat tak, že hledají vyváženost mezi žádoucí autonomií rodin a potřebnou společenskou podporou tam, kde svými vlastními silami nestačí uspokojovat potřeby. Ty nezávisejí jen na nich samotných, odrážejí životní podmínky v konkrétní době a konkrétní společnosti. Zachovat si autonomii vyžaduje mít podporu v zajištění jejích předpokladů. Tedy především mít dost zdrojů a mít možnost je svými silami zajišťovat. Ale také mít podmínky pro formování uspokojivých a "funkčních" partnerských a rodinných vztahů.
Analýza české a zahraniční odborné literatury ukázala, že podobně definovaných cílů může být dosahováno různými nástroji v závislosti na národní koncepci (nejen) rodinné politiky a na zohlednění národních specifik a vývojových kontextů.
 
Anotace v angličtině:  The report is the output for 2020 of the five-year project Comprehensive Research on the Situation of Families and Seniors (2018-2022). Its main goal is to provide data usable for evaluating family policy measures, both for the MLSA and for other entities and individuals. The report summarizes the results of sample surveys on public attitudes and expectations in the field of family policy, and provides general information on approaches to family policy in other European countries. The report was prepared on the basis of three types of sources: sample surveys, published data from international statistics and foreign and Czech professional literature.
The views of the representatives of today's families can be briefly formulated in such a way that they seek a balance between the desired autonomy of families and the necessary social support where they are not able to satisfy their needs on their own. They do not depend only on themselves, they reflect living conditions at a specific time and in a specific society. Maintaining autonomy requires having support in securing its precondictions. So, above all, to have enough resources and to be able to provide them with oneĺs own strength. But also to have the conditions for the formation of satisfactory and "functional" partnerships and family relationships.
The analysis of Czech and foreign professional literature has shown that similarly defined goals can be achieved by various tools depending on the national concept of (not only) family policy and taking into account national specifics and development contexts.
Klíčová slova: politika rodinná; mínění veřejné; slaďování rodiny a zaměstnání; proměny rodin; potřeby rodin; finanční podpora; rodinné funkce

Klíčová slova v angličtině: family policy; transformation of families; needs of families; public opinion; financial support; work-life balance; functions of the family
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT