Publikační činnost: 2020
BAV

Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR [Qualified Employee Programme (formerly Ukraine Programme) in the Reflection of Members of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Unions of the Czech Republic]. / Danica SCHEBELLE, Jan KUBÁT, Pavel BAREŠ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 81 stran - ISBN 978-80-7416-398-2

[ SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - BAREŠ, Pavel ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva "Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR" je výstupem výzkumného projektu "Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ve firmách KZPS ČR v reflexi sociálního dialogu". Realizací výzkumných aktivit byly zjištěny a vyhodnoceny zkušenosti zaměstnavatelů, kteří získali zahraniční zaměstnance z Ukrajiny prostřednic-tvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec, který je jedním z klíčových programů umožňujících zaměstnávání zahraniční pracovní síly v ČR.
Při řešení projektu byla použita kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod (jednání na fokusní skupině, polostrukturovaný hloubkový rozhovor, dotazníkové šetření) s cílem zachytit reflexi využívání zahraniční pracovní síly ze strany zaměstnavatelů reprezentujících členské organizace KZPS ČR, které se v průběhu posledních dvou let zapojily do Programu kvalifikovaný zaměstnanec, a přiblížit jejich zkušenosti se zapojením do Programu. Získané poznatky se tak vztahují pouze k této poměrně úzce vymezené skupině zaměstnavatelů.
Dotázaní zaměstnavatelé působili v ekonomických odvětvích, která se dlouho-době potýkají s potížemi při náboru a/nebo udržení pracovní síly. Možnost získat a využít zahraniční pracovní sílu tak pro tyto zaměstnavatele představovala jednu z mála možností, jak situaci s nedostatkem pracovníků řešit, i přesto, že získávání a využívání zahraniční pracovní síly z Ukrajiny kladlo na zaměstnavatele některé další významné nároky v oblasti personální politiky. Z reflexe Programu kvalifikovaný zaměstnanec dotázanými zaměstnavateli vyplynuly některé obtíže a kritické připomínky, celkově však byla účast v Programu pro dotazované členské organizace KZPS ČR přínosná a existence Programu byla hodnocena celkově pozitivně. Rovněž byl deklarován zájem využívat Program kvalifikovaný zaměstnanec při řešení problémů s nedostatkem pracovní síly i nadále. Zjištěné poznatky a doporučení mají potenciál pro další pozitivní rozvoj tohoto Programu do budoucna.
 
Anotace v angličtině:  The study "Qualified Employee Programme (formerly Ukraine Programme) in the Reflection of Members of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Unions of the Czech Republic" represents the output of the research project "Experience of employing foreigners in member companies of the Confederation of Employersĺ and Entrepreneursĺ Unions of the Czech Republic (KZPS CR) with respect to social dialogue". The aim of this research project was to capture the experience of employers who acquired foreign employees from Ukraine through the Qualified Employee Programme, which is one of the key programmes enabling the employment of foreign staff in the Czech Republic.
The research strategy of the project comprised both the qualitative and quantitative research methods (namely focus group, semi-structured in-depth interviews and questionnaire survey). The research addressed the experience of member organizations of KZPS CR, which have participated in the last two years in the Qualified Employee Programme (both their experience with employing foreign staff in general and their experience with their participation in the Programme). The acquired knowledge thus relates only to this relatively narrowly defined group of employers.
The interviewed employers represented economic sectors that have long had difficulties in recruiting and / or retaining labour staff. The possibility to employ foreign labour was one of the few ways for these employers to deal with the shortage of workers, even though the employment of foreign labour from Ukraine established some other significant demands on employers in the field of personnel policy. The reflection of the Qualified Employee Programme by the interviewed employers revealed some difficulties and critical remarks, but overall, the participation in the Programme was beneficial for the interviewed member organizations of KZPS CR and the existence of the Programme was assessed positively by them. The interviewed employers also declared ongoing interest to participate in the Qualified Employee Programme in order to address labour shortages. The finding of this research project as well as the subsequent recommendaČtions provide an opportunity for further development of this Programme in the future.
Klíčová slova: migrace pracovní; projekty ekonomické migrace

Klíčová slova v angličtině: economic migration; economic migration projects
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: DZ627220 Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ve firmách KZPS ČR v reflexi sociálního dialogu
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-399-9 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT