Publikační činnost: 2020
BAV

Zkracování pracovní doby [Reduction of working hours]. / Aleš KROUPA, Renata KYZLINKOVÁ, Štěpánka LEHMANN, Soňa VEVERKOVÁ, Ondřej ŠPAČEK, Jan SEDLÁR - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 89 stran - ISBN 978-80-7416-394-4

[ KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - LEHMANN, Štěpánka - VEVERKOVÁ, Soňa - ŠPAČEK, Ondřej - SEDLÁR, Jan ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Publikace shrnuje zkušenosti ze zemí, které zkrácení pracovní doby zavedly a ukazuje, že její zavedení může znamenat nárůst pracovní migrace, a to i té nelegální a současně může také vést k tomu, že někteří zaměstnavatelé přistoupí k navýšení přesčasové práce.
Naopak mezi pozitivní dopady, které se na mezinárodní úrovni uvádějí v souvislosti se zkracováním pracovní doby, patří zejména zlepšení zdravotního stavu, méně stresové zátěže, lepší psychická pohoda pracujících, více možností sladit rodinný a pracovní život.
Významným nástrojem, jak implementovat zkrácenou pracovní dobu, jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně a podnikové kolektivní smlouvy. V některých odvětvích v ČR je zkrácená pracovní doba zavedená právě kolektivními smlouvami již mnoho let standardem.
Vyčíslení národohospodářského dopadu po plošném zavedení zkrácené pracovní doby v rozsahu 37,5 hodiny, bylo provedeno na základě modelových předpokladů kompenČzace výpadku pracovní síly. Analýza vyčíslila potenciální vliv zavedeného opatření na průměrný roční pokles HDP (modelovaný v horizontu 20 let) na hodnotu 0,41 % oproti ekonomickému vývoji bez zkrácení pracovní doby. Největšího průměrného ročního poklesu HDP o cca 0,83 % v důsledku zkrácení pracovní doby v horizontu 20 let by dosáhl zpracovatelský průmysl.
 
Anotace v angličtině:  The publication summarizes the experience of countries that have introduced reduced working hours and shows that its introduction can mean an increase in labour migration, even illegal migration, and at the same time can lead some employers to increase the overtime.
On the contrary, the positive effects reported at the international level in connection with the reduction of working hours include, in particular, improved health, less stress, better mental well-being of workers, and more opportunities to reconcile family and professional life.
Higher-level collective agreements and company collective agreements are important tools for implementing reduced working hours. In some sectors of the Czech national economy, reduced working hours introduced by collective agreements have been the standard for many years.
The quantification of the national economic impact after the widespread introduction of reduced working hours in the range of 37.5 hours was performed based on model assumptions of compensation for labour shortages. The analysis quantified the potential impact of the introduced measure on the average annual decline in GDP (simulated for 20 years) at 0.41%, respectively, compared to economic development without a reduction in working hours. The largest average annual decline in GDP of about 0.83% due to a reduction in working hours at 20 years would be achieved by the manufacturing industry.
Klíčová slova: doba pracovní; práce přesčasová; migrace pracovní; podmínky pracovn; vyjednávání kolektivní

Klíčová slova v angličtině: working hours; overtime work; labour migration; working conditions; collective bargaining
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: IP70801 Zkracování pracovní doby
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-395-1 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT