Publikační činnost: 2021
BAV

Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. : Vstupní analýza datových zdrojů o sociálních podnicích pracujících s osobami 50+ [Social Enterprises and Employment of Disadvantaged Persons I. : Input Analysis of Data Sources about Social Enterprises Working with Persons 50+]. / Marie DOHNALOVÁ, Pavel BAREŠ, Kateřina LEGNEROVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 42 stran - ISBN 978-80-7416-406-4 (print), - ISBN 978-80-7416-407-1 (pdf)

[ DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel - LEGNEROVÁ, Kateřina ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Sociální podniky reprezentují důležitý segment ekonomických subjektů zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a významným způsobem doplňují nabídku chráněných pracovních míst podle zákona o zaměstnanosti a přispívají k integraci osob ohrožených sociálním vyloučení. Tato problematika nicméně doposud nebyla dostaČtečně zmapovaná a informace o roli sociálních podniků v této oblasti jsou velmi kusé a často vzájemně nekompatibilní.
Studie se proto zaměřuje nejprve na vyjasnění segmentu sociálních podniků, respektive sociálních podniků zaměstnávajících osoby ve věku 50 let a více a na přiblížení rámce pro zaměstnávání osob ve věku 50 let a více. Následně s pomocí dostupných datových zdrojů přibližuje základní charakteristiky vymezené skupiny subjektů a je v ní zhodnocena využitelnost těchto dat, respektive jsou popsána omezení, která ztěžují jejich využitelnost za účelem detailnější charakteristiky segmentu sociálních podniků.
 
Anotace v angličtině:  Social enterprises play important role in employing persons disadvantaged on the labour market and significantly extend the offer of protected work positions under the Employment Act. They contribute to the integration of persons at the risk of social exclusion as well. However, this issue has not been sufficiently described yet and information on the role of social enterprises in this area is very fragmentary and often incompatible with each other.
The study therefore focuses first on clarifying the segment of social enterprises and social enterprises employing persons aged 50 or older. It focuses on conditions and settings related to the employment of persons aged 50 or older as well. Subsequently, the basic characteristics of the selected group of entities are described according to available data sources. The limitations which restrain the ability of existing data sources to characterize the segment of social enterprises more precisely are discussed in the end.
Klíčová slova: ČR; trh práce; zaměstnanost; pracovníci starší

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; employment; older workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70514 Úloha sociálního podniku na trhu práce se zaměřením na osoby 50+
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT