Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Demotivative Effect of Social on the Labor Supply of Low-Skilled Workers. / Vlastimil BERAN - In: Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY / Veronika NÁLEPOVÁ, Natalie UHROVÁ. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2020. - ISBN 978-80-87291-27-6. - s. 1-13 (13 stran).

[ BERAN, Vlastimil ]

Akce: Mezinárodní vědecká konference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY : EUR, Trojanovice, 01.09.20 - 03.09.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Sociální dávky zahrnují poskytování finanční pomoci od státu občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Je tedy logické předpokládat, že sociální dávky představují nejnižší hranici příjmu domácnosti (aniž by to byla chyba žadatele). Zatímco v České republice je závazek státu poskytovat občanům v obtížných životních situacích nesporný, neměl by být v rozporu s trhem práce. U většiny domácností v České republice představuje příjem jednotlivců (domácností) z práce finanční zdroje potřebné k pokrytí jejich výdajů. Tento článek analyzuje konflikt mezi sociálními dávkami a odměnou za práci v letech 2001 až 2019, kdy byly v České republice zavedeny pouze dva systémy sociálních dávek. Další změny představovaly pouze matematické úpravy parametrů těchto dvou systémů.
Analýza provedená ve vybraných letech v tomto období týkající se osamocených osob srovnává příjem ze sociálních dávek s příjmem z práce - na jedné straně průměrná hrubá mzda, 60% střední mzdy a minimální mzda a na druhé straně čistý mzda a čistý příjem domácnosti.
 
Anotace v angličtině:  Social benefits comprise the provision of financial assistance from the state to citizens who find themselves in difficult life situations. Thus, it is logical to assume that social benefits represent the lowest household income threshold - without this being the fault of the claimant). While in the Czech Republic, the commitment of the state to provide citizens in difficult life situations is indisputable, this commitment should not be in conflict with the labour market. For most households in the Czech Republic, the income of individuals (households) from work represents the financial resources required to cover their expenses. This article analyses the conflict between social benefits and remuneration for work in the period between 2001 and 2019, during which time only two social benefit systems were in place in the Czech Republic. Other changes represented merely mathematical adjustments of the parameters of these two systems.
The analysis conducted in selected years during this period concerning persons living alone compares income from social benefits with that from work (on the one hand the average gross wage, 60% of the median wage and the minimum wage and, on the other, the net wage and net household income.
Klíčová slova: příjmy; zaměstnání; mzdy; dávky sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: income; employment; wage; social benefits; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT