Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně poskytovatelů služeb (závěrečná zpráva) [Identification of Barriers in the Provision of Career Guidance Services - Barriers on the Side of Service Providers]. / Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Ivana ELIÁŠKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 70 stran

[ ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V posledních letech se v České republice výrazně zvýšila pozornost zaměřená na kariérové poradenství. Tento současný vývoj odráží celou řadou očekávání, která souvisí zejména se změnami ve společnosti, včetně změn na trhu práce. V tomto kontextu je kariérové poradenství vnímáno jako nástroj, který může usnadnit přechod na trh práce a zároveň pomoci zorientovat se v mnohých životních situacích. Studie má dvě hlavní části. První část analýzy popisuje systémy služeb kariérového poradenství poskytované dvěma gestory, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Je zde rovněž zahrnuta identifikace silných a slabých stránek tohoto uspořádání.
Druhá část analýzy mapuje existující bariéry poradenských služeb poskytovaných z pohledu jejích poskytovatelů, profesionálů kariérového poradenství pracujících přímo s klienty. Vnímání překážek při poskytování dobře navržených služeb profesionálům v oblasti kariérového poradenství je důležitým faktorem při zjišťování skutečných překážek, které se v jejich každodenní praxi vyskytují. Identifikace bariéry je důležitou součástí procesu, který pomůže rozvíjet služby kariérového poradenství, včetně její role při řešení zásadních milníků v životě jednotlivce.
 
Anotace v angličtině:  The increased attention is focused on the career guidance in the Czech Republic in few last years. This current development is also connected with number of expectations mainly connected to the changes undergoing within the society including the labour market changes. In this context the career guidance is perceived as a tool that can facilitate the transition within the labour market and many life situations as well. The study has two main parts - the first part of the analysis describes the systems of career counselling services provided by two gestors, the Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of Labour and Social Affairs. The identification of strengths and weaknesses of this arrangement is included.
The second part of the analysis maps the existing barriers of counselling services delivering from the perspective of its providers, career counselling professionals working directly with clients. Career counselling professionals perception of obstacles to provide well designed services is an important factor in identifying the real barriers which are occurring in their daily practice. Barrier identification is an important part of the process that will help to develop career counselling services including its role in addressing the milestones life situations.
Klíčová slova: ČR; poradenství kariérové; poradci; služby kariérového poradenství; bariéry; kvalita služeb

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; career counseling; counselors; career counseling services; barriers; quality of sercvices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70306 Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT