Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika indikátorů komplexního výzkumu o situaci rodin s dětmi [Methodology of Indicators of Comprehensive Research on the Situation of Families with Children]. / Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ, Lucie ŽÁČKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 191 stran - ISBN 978-80-7416-408-8 (print), - ISBN 978-80-7416-409-5 (pdf)

[ HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - ŽÁČKOVÁ, Lucie ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Překládaná metodika popisuje zásadní oblasti vztahující se k životu rodin s dětmi a rodinné politice. Metodika se opírá jak o tzv. tvrdá data oficiální statistiky (nejčastěji Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí, dále České správy sociálního zabezpečení, Ministerstva spravedlnosti, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, příp. Eurostatu), tak o "měkká" data ze sociologických šetření realizovaných v posledních letech zejména Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., ale i jinými institucemi.
Metodika tematicky pokrývá hlavní oblasti obsažené v Koncepci rodinné politiky MPSV. Je členěna do čtyř hlavních kapitol a jedné přílohy podle typu indikátorů a jejich zdrojů. V první kapitole jsou prezentovány indikátory demografického vývoje. Druhá se zabývá indikátory slaďování práce a rodiny z hlediska zajištění péče o děti a domácnost. Následuje kapitola sdružující socioekonomické indikátory ve vztahu k rodině s dětmi. Nakonec jsou představeny indikátory vycházející z vybraných sociologických šetření se zaměřením na hodnoty a postoje z oblasti rodinného chování. Pro každý ukazatel je uváděna definice a, pokud je to možné, přímý odkaz na jeho konkrétní zdroj. Kromě ukazatelů získatelných ze statistik jsou zahrnuty také odvozené indikátory, vzniklé vlastním výpočtem z dostupných dat. V příloze jsou uvedeny ukázky otázek ze sociologických šetření, jež mohou sloužit jako inspirace v budoucích výzkumech.
Cílem metodiky je poskytnout uživateli systematický přehled ukazatelů zaměřených na rodiny s dětmi, rodinné chování, slaďování práce a rodiny a opatření sociální a rodinné politiky. Sledování vybraných ukazatelů by mělo být podkladem pro aktualizaci strategických materiálů v oblasti rodinné politiky zejména na celostátní, ale i regionální úrovni. Jejím účelem je usnadnit uživateli orientaci v dostupných statistikách, vytipovat relevantní ukazatele pro vybraná témata, zmapovat jejich dostupnost a odkázat přímo na jejich zdroje.
Předkládaná metodika je jedním z výstupů dlouhodobého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.
 
Anotace v angličtině:  The methodology serves for the description of key areas related to both the lives of families with children and overall family policy. The methodology is based on both so-called "hardö data provided by official statistics (most frequently sourced from the Czech Statistical Office, the Ministry of Labour and Social Affairs, the Czech Social Security Administration, the Ministry of Justice, the Institute of Health Information and Statistics and Eurostat) and "softö data obtained from sociological surveys carried out in recent years, especially by the Research Institute for Labour and Social Affairs, but also including surveys conducted by other relevant institutions.
The methodology relates to the main areas covered by the MoLSA Family Policy Concept. It is divided into four main chapters and one appendix according to the type of indicators and the sources thereof. The first chapter presents demographic development indicators, while the second chapter addresses indicators associated with the reconciliation of work and family life in terms of providing care for children and the household.
The following chapter covers socio-economic indicators with respect to families with children, and the final chapter presents indicators that are based on the results of selected sociological surveys that focused on values and attitudes related to the field of family behaviour. A definition is provided for each indicator and, where possible, a direct reference is provided for its specific source. In addition to those indicators that can be obtained from the available statistical data, the methodology also includes indicators that were created via own calculations derived from the available data. The appendix provides examples of the questions posed in sociological surveys that have the potential to serve as inspiration for future research in the field.
The main aim of the methodology is to provide users with a systematic overview of indicators that focus on families with children, family behaviour, the work-life balance and social and family policy measures. It is intended that the monitoring of the selected indicators will provide the background for the updating of strategic materials in the field of family policy, especially at the national, but also at the regional level. The main intention is to make it easier for users to navigate their way through the statistics available, to identify the relevant indicators for the respective topics, to map the availability of such indicators and to link them directly to their various sources.
The methodology thus presented comprises one of the outputs of the long-term Comprehensive Research on the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project, as part of which various types of families are being monitored on a continuous basis.
Klíčová slova: ČR; rodina; politika rodinná; rodičovství; chování rodinné; sladění pracovního a rodinného života; příjmy; výdaje; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; family policy; parenthood; family behaviour; reconciliation of work and family life; income; expenditure; quantitative survey
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT