Publikační činnost: 2020
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vybrané sociální kontexty věkové diskriminace a ageismu - nové cíle a směry [Some Social Contexts of Age Discrimination and Ageism - New Goals and New Directions]. / Lucie VIDOVIĆOVÁ - In: Právo na rovné zacházení : Deset let antidiskriminačního zákona / Martin ŠMÍD. - Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020. - ISBN 978-80-7598-850-8. - s. 250-262.

[ VIDOVIĆOVÁ, Lucie ]

Anotace:  Monografie Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona při příležitosti desetiletého výročí existence antidiskriminačního zákona v České republice. Za myšlenkou jejího vzniku stojí především bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která za tímto účelem oslovila široké spektrum autorů z různých oblastí práva ale i dalších společenských věd. Text monografie je tematicky rozdělen do čtyř částí, přičemž první tři části jsou věnovány antidiskriminačnímu právu a judikatuře a poslední část je zaměřena na společenské souvislosti rovného zacházení. Kapitola se věnuje problematice vývoje věkové diskriminace.
 
Anotace v angličtině:  Monograph The Right to Equal Treatment: Ten Years of the Anti-Discrimination Act on the Occasion of the Ten-Year Anniversary of the Anti-Discrimination Act in the Czech Republic. The idea behind its creation is mainly the former Public Defender of Rights Anna Šabatová, who for this purpose addressed a wide range of authors from various fields of law as well as other social sciences. The text of the monograph is thematically divided into four parts, while the first three parts are devoted to anti-discrimination law and case law and the last part is focused on the social context of equal treatment. The chapter deals with the issue of the development of age discrimination.
Klíčová slova: ČR; zákonodárství; rovnost; diskriminace věková; ageismus

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; legislation; equality; discrimination; elderly / aged; ageism
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT