Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Homoparentální rodiny [Homoparental families]. / Olga NEŠPOROVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 94 stran - ISBN 978-80-7416-410-1 (print), - ISBN 978-80-7416-411-8 (pdf)

[ NEŠPOROVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Monografie představuje výsledky kvalitativního výzkumu homoparentálních rodin, tedy rodin/domácností, ve kterých jsou děti vychovávány párem stejného pohlaví (leseb, gayů či bisexuálů). Počty těchto rodin v posledních letech v České republice narůstají. Zatímco dříve vznikaly homoparentální rodiny až sekundárně, po rozpadu heterosexuálního partnerství rodičů, dnes se stále více objevují i primární (plánované) rodiny s rodiči stejného pohlaví. Rodičovství se stalo součástí životních trajektorií mnoha LGBT osob. Každodenní zkušenosti ze života lesbických a gay rodičů jsou popsány na základě hloubkových rozhovorů realizovaných v roce 2020 s 37 LGB rodiči a dvěma dětmi žijícími v rodině stejnopohlavních rodičů.
Text popisuje rozdíly mezi biologickým a sociálním rodičovstvím, jakož i rozdíly mezi lesbickými a gay rodičovskými páry a utvářením jejich rodin. Absence rodičovských práv pro registrované stejnopohlavní páry je aktuálně LGB rodiči vnímána jako hlavní nedostatek a zátěž pro fungování jejich rodin, osvojení dítěte partnera ani osvojení cizího dítěte není párům leseb a gayů umožněno, což znamená, že neexistuje žádný právní vztah mezi dítětem a jeho sociálním rodičem. Homoparentální rodiny nejsou v České republice uznány státem, právem, ani společností.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents the results of the qualitative research of same-sex parented families, i.e., families/households in which children are raised by same-sex couples (formed by lesbians, gays or bisexuals). The number of such families has increased substantially in the Czech Republic in recent years. Whereas, in previous years, such families formed as a result of secondary relationships that followed the dissolution of heterosexual partnerships, primary (planned) same-sex parented families are becoming increasingly common; parenthood has become a part of the life course of many LGBT couples. The text describes the everyday life experiences of lesbian and gay parents and the main problems that affect their families based on in-depth interviews conducted in 2020 with 37 LGB parents and two children who live in same-sex parenting families.
The text describes the differences between biological and social parenthood, as well as the differences between lesbian and gay parenting couples and the formation of their families. The absence of parenting rights for registered homosexual couples is currently seen as the main complication faced by same-sex parents; since step-child adoption and full adoption are not possible for lesbian and gay male couples, no legal relationship exists between the child and his/her social parent. Same-sex parented families remain, to date, unrecognised by the state, legislation and society as a whole in the Czech Republic.
Klíčová slova: rodina homoparentální; rodičovství; rodičovství sociální; LGBT; mateřství lesbické; otcovství gayů; homosexualita

Klíčová slova v angličtině: homoparental family; parenthood; social parenting; LGBT; lesbian motherhood; gay fatherhood; homosexuality
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT