Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Legislativní analýza sběru etnicky senzitivních dat z hlediska ochrany osobních údajů [Legislative analysis of ethnically sensitive data collection in terms of personal data protection]. / Veronika GABRIŠOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 28 stran

[ GABRIŠOVÁ, Veronika ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Legislativní analýza se věnuje právní úpravě ochrany osobních údajů, právům příslušníků národnostních menšin, specifikům tzv. zvláštní kategorie osobních údajů a jejich zpracování v kontextu sběru etnicky senzitivních dat. Zpracování osobních údajů se zvláštním zřetelem na údaje o etnickém původu respondenta text zkoumá v souvislosti se zásadami zákonnosti. Dále pak mapuje právní tituly, na jejichž základě lze sběr provádět (souhlas, významný veřejný zájem atd.). Analýza se specificky zaměřuje na problematické aspekty sběru etnicky senzitivních dat a s oporou v relevantních právních dokumentech přináší návrhy možných způsobů řešení. Analýza zdůrazňuje zásadní roli účelu sběru osobních údajů a právní důsledky, jež má v případě adresného či neadresného sběru dat.
Text vznikl v rámci projektu Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti, realizovaném VÚPSV, v. v. i.
 
Anotace v angličtině:  The legislative analysis pursues legal adjustment of personal data protection, national minoritiesĹ rights, specifics of the so called special category data and their processing in the context of ethnically sensitive data collection. The paper examines personal data processing with a special regard to respondentĺs ethnic origin data in connection with the principles of legality. Further it surveys legal titles enabling the realization of collection (consent, significant public interest etc.). The analysis focuses specifically on problematic aspects of ethnically sensitive data collection and brings possible solution proposals with a support in relevant legal documents. The analysis emphasizes the fundamental role of purpose of personal data collection and its legal consequences for both personalized and non-personalized data collection.
The paper was created within the project Creating a system for quantitative data collection to evaluate the situation of Roma in Czech society, realized by Research Institute for Labour and Social Affairs.
Klíčová slova: ČR; GDPR; osobní údaje; etnicita; Romové

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; GDPR; Personal data; ethnicity; Roma people
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT