Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků [The Quality of Social Work in the Eyes of Social Workers]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ, Libor MUSIL, Robert TRBOLA - První vydání - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 123 stran - ISBN 978-80-7416-416-3 (print), - ISBN 978-80-7416-417-0 (pdf)

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Monografie reaguje na bílé místo oboru a profese sociální práce, spočívající v absenci jednotného obecně uznávaného vymezení kvality v sociální práci v ČR. Na základě empirického kvalitativního výzkumu (polostrukturované rozhovory, metoda Delphi) zachycuje současné představy spojované českými sociálními pracovníky (řadovými i zástupci profesních skupin, střešních organizací, řídících orgánů atd.) s "kvalitou výkonu sociální práce". Východiskem analýzy je pojetí kvality jako sociálního konstruktu. Představy sociálních pracovníků jsou s pomocí tematické analýzy nejprve analyzovány a tříděny optikou obecných rovin pojmu kvalita, ve druhém přiblížení pak perspektivu dimenzí kvality v sociální práci inspirovanou Donabedianovým modelem, doplněným o dimenzi kontextu a o dimenzi role uživatelů. V návaznosti na jednotlivé dimenze výkonu sociální práce jsme následně usilovali o extrahování kritérií a indikátorů, jimiž by bylo možné zjišťovat kvalitu výkonu sociální práce.
Monografie představuje jeden z výstupů institucionálního projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., s názvem "Kvalita výkonu sociální práce v ČR ľ vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace". V rámci projektu slouží jako empirický podklad pro formulaci aplikovaného výstupu jímž je "Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR", a může sloužit i jako východisko při diskusích o vytváření nástrojů pro zajišťování kvality výkonu sociální práce v národním měřítku.
 
Anotace v angličtině:  The study addresses grey area of the profession of social work, consisting in the absence of generally recognized definition of quality of social work performance in the Czech Republic. Based on empirical qualitative research (semi-structured interviews, Delphi method), it captures current ideas associated by Czech social workers (both, front-line workers and representatives of professional groups, umbrella organizations, governing bodies, etc.) with the "quality of social work performance". The starting point of the analysis is the concept of quality as a social construct. With the help of thematic analysis, the ideas of social workers are first analyzed and sorted from the perspective of general levels of the concept of quality; subsequently, it is applied the analytical perspective of dimensions of quality in social work inspired by Donabedian's model, supplemented by the dimension of context and the dimension of the role of users.
In connection with the individual dimensions of social work, we further sought to extract criteria and indicators that could be used to determine the quality of social work. The study represents one of the outputs of the institutional project of the Research Institute of Labour and Social Affairs, v. v. i., entitled "Quality of social work performance in the Czech Republic ľ creation of evaluation methodology and initial evaluation". Within the project the study serves as an empirical basis for the formulation of applied output, which is the "Methodology for evaluating the quality of social work in the Czech Republicö and can also serve as a starting point for discussions on creating tools for ensuring the quality of social work on a national scale.
Klíčová slova: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; kvalita práce; kvalita sociálních služeb; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; social workers; quality of work; quality of social services; quantitative survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT