Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Poskytování poradenské a sociální práce lidem bez domova s akcentem na jejich pracovní uplatnění [Issues Surrounding the Provision of Counselling and Social Work to Homeless People with an Emphasis on their Employment]. / Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ, Noemi ROUPCOVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 15, č. 5 (2021), s. 21-29 (9 stran).

[ MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - ROUPCOVÁ, Noemi ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek mapuje aktuální situaci lidí bez domova v ČR, kteří jsou zároveň klienty Úřadu práce ČR. Zaměřuje se na analýzu stávající situace v koordinaci činností vedoucích k uplatnění lidí bez domova na primárním či sekundárním trhu práce. Se vznikem Generálního ředitelství Úřadu práce ČR (ÚP ČR) byl významně změněn do té doby realizovaný systém koordinace a evaluace těchto činností a částečně se přiblížil systému, který je dlouhodobě uplatňován ve Spolkové republice Německo. Proto byla do článku zařazena krátká komparace obou systémů, v níž jsou akcentovány zejména prvky nabízející možné příklady dobré praxe využitelné i v našich podmínkách. Výsledky komparace ukazují zejména deficity v oblasti organizačních a metodických pravidel a s nimi spojenou absenci funkčního modelu koordinace a evaluace realizovaných poradenských a sociálních služeb.
Pro efektivní realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu k lidem bez domova je nezbytné vyjasnit hranici a konkrétně vymezit kompetence v poskytování sociální práce mezi ÚP ČR a sociálními odbory místních samospráv.
 
Anotace v angličtině:  The article maps the current situation of homeless persons in the Czech Republic who are clients of the Czech Labour Office. It focuses on the analysis of the current situation in terms of the coordination of activities leading to the employment of homeless persons in the primary and secondary labour markets. Following the establishment of the General Directorate of the Labour Office of the Czech Republic (ÚP ČR), the system for the coordination and evaluation of such activities in place up to this time underwent significant change, with the result that it more closely resembled the system applied for many years in the Federal Republic of Germany. Consequently, the article included a brief comparison of the two systems that highlighted those components that offered examples of best practice that can be adapted to Czech conditions.
The results of the comparison primarily revealed deficiencies in terms of various organisational and methodological aspects, and the related absence of a functional model for the cordination and evaluation of the counselling and social services provided. With concern to the introduction of effective active employment policy tools and measures for homeless persons, it will be necessary to clarify the levels of authority, and to specifically define the social work competencies, of the Labour Office of the Czech Republic and the responsible local government social departments.
Klíčová slova: práce sociální; služby sociální; úřady práce; osoby bez domova; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; labour offices; homeless persons; RILSA
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT