Publikační činnost: 2020
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vlivy institutu podmíněného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu [Effects of the Institute of Conditional Release on the Possibilities of Obtaining and Maintaining Employment after Leaving the Imprisonment]. / Pavel BAREŠ, Jiří MERTL - In: Sborník studií na téma: Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2020. - s. 1-73 (73 stran).

[ BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří ]

Akce: Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce : CST, online, 17.12.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Opětovné začlenění osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "VTOS") a tím i prevence recidivy kriminálního chování u těchto osob jsou velmi obtížné vzhledem k nemožnosti participace těchto osob na běžném společenském fungování a existenci řady různých překážek ztěžujících jejich reintegraci. Situace osob propuštěných z VTOS se ale v tomto ohledu velmi liší, protože osoby propuštěné z VTOS představují velmi heterogenní skupinu a osoby reprezentující tuto cílovou skupinu se liší v celé řadě velmi významných ohledů. Jednou z hlavních okolností, která může mít na situaci propuštěné osoby a na možnosti její reintegrace značný dopad, je, zda byla osoba propuštěna podmíněně nebo po skončení doby trvání trestu ("pevný výstup").
Právě z těchto důvodů byl realizován projekt "Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu", jenž se primárně zaměřil na otázku, jaký vliv na situaci osoby propuštěné z vězení mají specifické okolnosti a situace, které jsou příznačné pro osoby propuštěné z VTOS podmíněně. V rámci projektu byly přiblíženy a rozebrány stěžejní zahraniční a domácí poznatky týkající se této problematiky a byly realizovány a následně analyzovány výzkumné rozhovory s osobami podmíněně propuštěnými z výkonu trestu.
 
Anotace v angličtině:  The reintegration of persons released from prison as well as the relapse prevention among them restrain many obstacles of their participation in normal societal functioning. However, the situation of persons released from the prison is very different in this respect, as these persons represent very heterogeneous group with largely different needs. One of the main circumstances that can significantly influence the situation of released person and the possibilities for his or her reintegration is, whether there was imposed a parole regime on the released person or not. For this reason, the research project "Influences of the institute of conditional release on the possibilities of obtaining and retaining employment after leaving the sentence" focused primarily on impacts of parole on situation and reintegration of released persons.
Within the project, key foreign and national findings related to this issue were presented and analysed, and research interviews with persons who have gone through the parole request procedure and have been conditionally released from prison were carried out and subsequently analysed.
Klíčová slova: ČR; integrace; vězni propuštění; péče postpenitenciární; výkon trestu odnětí svobody; konference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; integration; imprisonment; postpenitentiary care; prisoners; conference
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DZ627120 Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT