Publikační činnost: 2021
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Labour Costs before Covid [Mzdové náklady před covidem]. / Vlastimil BERAN - In: Economic and Societal Challenges of the European Economy (COVID and Post-COVID Period) / Eva KOTLÁNOVÁ. - Karviná : Silesian University, 2021. - ISBN 978-80-7510-488-5. - s. 1-14 (14 stran).

[ BERAN, Vlastimil ]

Akce: International Scientific Conference Economic and Societal Challenges of the European Economy (COVID and Post-COVID Period) : WRD, Petrovice u Karviné, 15.09.21 - 16.09.21
Anotace:  Náklady práce jsou jedním ze základních ukazatelů konkurenceschopnosti trhu práce a lze je sledovat ze tří hledisek: náklady práce, podíl nákladů práce a jednotkové náklady práce. V roce 2008 začala velká finanční krize, na kterou jednotlivé národní ekonomiky reagovaly rozdílným způsobem a zejména v různém časovém horizontu. Po krizi následovalo několik let hospodářské expanze. V roce 2020 zasáhl světovou ekonomiku nový vnější šok v podobě nemoci, která se stala známou jako Covid-19. Dostupnost údajů potřebných k výpočtu různých ukazatelů práce je dvouletá.
Článek přináší analýzu této problematiky na dvou úrovních. První z nich představuje prognózu ukazatelů nákladů práce pro země Evropské unie z hlediska jejich pravděpodobného vývoje, pokud by nedošlo k žádnému vnějšímu šoku. Přesnost této prognózy a dopad covidu-19 bude určen až na konci roku 2022. Druhá úroveň zohledňuje konvergenci zemí Evropské unie ohledně nákladů práce v letech 2008 až 2019 ľ k určení podobností a rozdílů je použita shluková analýza. Jednotlivé země EU jsou zařazeny do podskupin vzájemných skutečných konkurentů.
 
Anotace v angličtině:  Labour costs comprise one of the basic indicators of labour market competitiveness and can be monitored with recpect to three aspects: labour costs, share of labour costs and unit labour costs. 2008 saw the beginning of a major financial crisis, to which individual national economies reacted in different ways and, especially, over different time horizons. The crisis was followed by several years of economic expansion. In 2020, the world economy was impacted by a new external shock in the form of a disease thet became known as Covid-19. However, the avaibility of the data needed to calculate the various labour indicators is subject to a two-year delay. Hence, on one knows what in fact happened to these labour indicators in 2020.
The article provides an analysis of this issue at two levels, the first of which presents a forecast of labour cost indicators for European Union countries in terms of their probable development had no external shock occurred; the accuracy of this forecast and the impact of Covid-19 will be determined only at the end of 2022. The second level considers the convergence of European Union countries concerning labour costs in 2008-2019; cluster analysis is used to determine similarities and differences. The various EU countries are renked in subsets of mutual real competitors.
Klíčová slova: náklady práce; náklady práce jednotkové; konkurenceschopnost; prognózování; COVID-19; konference

Klíčová slova v angličtině: labour costs; unit labour costs; competitiveness; FORECASTING; COVID-19; conference
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT