Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Vyhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané [Evaluation of Active Employment Policy Instruments in 2019 and 2020, with Regard to the Long-term Unemployed]. / Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Tomáš SIROVÁTKA, Miroslav SUCHANEC, Robert TRBOLA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 83 stran

[ HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V tomto textu se zabýváme zhodnocením situace z hlediska vzniku a trvání nezaměstnanosti a programů APZ realizovaných v letech 2019 a 2020. Tyto roky byly pro analýzu vybrány se specifickým záměrem. Během roku 2019 byla z hlediska nezaměstnanosti situace na trhu práce dlouhodobě velmi dobrá. Epidemie covidu-19 proto znamenala náhlý a prudký zásah do trhu práce, ale i do vlastní realizace aktivní politiky zaměstnanosti. V době rané fáze pandemie covidu-19 mohlo z důvodu omezení podnikání docházet k růstu nezaměstnanosti i ke strukturálním změnám na trhu práce. V určitém ohledu zároveň můžeme chápat rok 2019 a jako výchozí období pro srovnání s rokem 2020, kdy vypukla pandemie covidu-19.
 
Anotace v angličtině:  In this text, we deal with the evaluation of the situation in terms of the origin and duration of unemployment and Active labour market policy programmes implemented in 2019 and 2020. These years were selected for analysis with a specific purpose. During 2019, the situation on the labour market was very good in the long run. Therefore, the covid-19 epidemic meant a sudden and sharp intervention in the labour market, but also in the actual implementation of active employment policy. During the early phase of the covidu-19 pandemic, unemployment may have risen as well as structural changes in the labour market due to business constraints. In some respects, we can also see 2019 and the starting point for comparison with 2020, when the covidu-19 pandemic broke out.
Klíčová slova: ČR; trh práce; COVID-19; aktivizace; politika; zaměstnanost; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; COVID-19; activation policy; employment; unemployed
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT