Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analýza obsahu práce - cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě [Analysis of the Content of Work - an Approach to the Fair Evaluation of the Complexity of Work in the Public Administration Sector]. / Richard ORNSTEIN - In: FÓRUM sociální politiky Roč. 15, č. 2 (2021), s. 30-33 (4 strany).

[ ORNSTEIN, Richard ]

Anotace:  Článek je dílčím výstupem projektu, který dle požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí připravuje nástroj zajišťující objektivní zkoumání prací za účelem podpory rovného a spravedlivého odměňování za práci ve veřejné správě. Náročným předmětem rozhodování při aktualizaci katalogu prací ve veřejných službách a správě je zařazování povolání do příslušné platové třídy, která odpovídá skutečné náročnosti práce. Objektivní rozhodnutí o tarifním zařazení prací musí být výsledkem analytického procesu, který vychází vstříc uplatňování oprávněných požadavků změn, odstraňuje negativa intuitivního rozhodování a zaručuje správnost tarifního vyjádření složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací.
 
Anotace v angličtině:  The article is a partial output of a project which, according to the requirements of the Ministry of Labor and Social Affairs, is preparing a tool ensuring objective examination of work in order to support equal and fair remuneration for work in public administration. The demanding subject of decision-making when updating the catalog of works in public services and administration is the classification of occupations into the relevant grade, which corresponds to the actual intensity of the work. An objective decision on the tariff classification of works must be the result of an analytical process that meets the application of justified requirements of changes, removes the negatives of intuitive decision-making and guarantees the correctness of tariff tariff expression, responsibility and effort.
Klíčová slova: ČR; trh práce; mzdy; rovné odměňování; správa veřejná; analýza práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; equality; public administration; analysis of labour; Evaluation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70102 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT