Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úplné rodiny s dětmi [Complete Families]. / Věra KUCHAŘOVÁ, Olga NEŠPOROVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 211 stran - ISBN 978-80-7416-429-3 (print), - ISBN 978-80-7416-429-3 (pdf)

[ KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Monografie popisuje základní životní oblasti úplných rodin s dětmi v České republice. Přináší poznatky z rozsáhlého kvantitativního výběrového šetření Úplné rodiny 2021, které sledovalo 2 295 rodin a bylo doplněno výzkumem kvalitativním. Sleduje úplné rodiny, vymezené soužitím matky a otce s dětmi, přitom rodiče nesmí mít žádné nezaopatřené dítě žijící mimo zkoumanou domácnost. Studie popisuje zkušenosti těchto rodin v době, kdy byla celá společnost zhruba rok a půl postižená pandemií covidu-19. Sledovány jsou klíčové oblasti fungování daných rodin, na základě dat ČSÚ je popsáno jejich zastoupení v české společnosti i základní demografické charakteristiky. Pozornost je věnována jejich socioekonomickým podmínkám, především pak zaměstnanosti, finanční a materiální situaci a oblasti slaďování rodinných a pracovních povinností. Popsány jsou i hodnoty a postoje rodičů k rodičovství, partnerství a rodinné politice.
Pandemie covidu-19 zasáhla největší podíl rodičů negativně především v rovině psychické a vztahové. Méně často nově vznikaly problémy s bydlením, dlouhodobou nezaměstnaností či dluhy. Na základě zjištění výzkumu lze doporučit, aby rodinná politika podporovala soběstačnost a stabilitu úplných rodin s dětmi. A to nejen prostřednictvím dávek a náhrad příjmů, ale i pomocí služeb pro děti i rodiče, včetně školských. Studie je jedním z výstupů víceletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.
 
Anotace v angličtině:  The monograph provides a description of the basic life areas of complete families with children in the Czech Republic. It considers the findings of the extensive Complete Family 2021 quantitative sample survey, which monitored 2 295 families and which was supplemented by the results of qualitative research. It monitors complete families as defined by the cohabitation of the mother and father with their children; the parents were required to have no other dependent children living outside the surveyed household. The study describes the experiences of these families at a time when society as a whole had been experiencing the covid-19 pandemic for around a year and a half.
The key areas of the functioning of the surveyed families were monitored and their representation in Czech society and their basic demographic characteristics were described based on CSO data. Particular attention was devoted to their socio-economic conditions, especially employment, their financial and material situation and the reconciling of family and work responsibilities. The values and attitudes of the parents towards parenthood, partnership and family policy are also described in the study. The covid-19 pandemic negatively affected the majority of the parents, especially at the mental and relationship levels. Less often, problems were reported concerning housing, long-term unemployment or debts.
Based on the findings of the research, it can be recommended that family policy should support the self-sufficiency and stability of complete families with children not only through benefits and income compensation measures, but also through the provision of services for both children and parents, including educational services. The study forms one of the outputs of the multi-annual Comprehensive Research on the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project, which includes the continuous monitoring of various family types.
Klíčová slova: ČR; rodina; rodina úplná; rodičovství; rodiny s dětmi; slaďování práce a rodiny; situace ekonomická; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; complete family; parenthood; families with children; reconciliation of family and work life; economic situation; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT