Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19 [Life Satisfaction and Material Living Condition Determinants in the First Year of the Coronavirus Pandemic]. / Sylva HÖHNE - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 16, č. 2 (2022),

[ HÖHNE, Sylva ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zabývá současnou materiální životní úrovní a životní spokojeností české populace a vlivem, který na ně měla koronavirová pandemie. Analýza využívá data pilotní studie výzkumu Současná česká rodina, který je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme. Materiální životní podmínky a celková životní spokojenost jsou spolu úzce provázány. Jsou přitom determinovány i dalšími faktory, především ekonomickým a sociálním zázemím, fyzickým a psychickým zdravím. Pandemie covidu-19 a související protiepidemická opatření značně (negativně) ovlivnila životy občanů ČR po materiální i nemateriální stránce. Mezi prosincem 2020 a dubnem 2021 klesla životní spokojenost a duševní pohoda populace ČR, zvláště pak mladých lidí do 30 let. Nepříznivě se v životní spokojenosti projevilo také zhoršení příjmové úrovně. Životní pohodu rodin s dětmi do 15 let snižovalo obtížnější slaďovaní pracovních a rodinných závazků v souvislosti se zajištěním péče o děti a s distančním vzděláváním dětí.
 
Anotace v angličtině:  The article addresses the current material standard of living and life satisfaction of the Czech population and the impact of the coronavirus pandemic. The analysis employs data from a pilot study of the Generations and Gender Survey, which forms part of the international Generations and Gender Programme research agenda. Material living conditions and overall life satisfaction are closely related. The analysis also considered other factors, especially economic and social conditions and physical and mental health. The Covid-19 pandemic and the related anti-epidemic regulations significantly (negatively) affected the lives of Czech citizens both materially and non-materially. Between December 2020 and April 2021, the life satisfaction and mental well-being of the Czech population, especially young people under 30, declined. The deterioration of the income level also exerted an adverse effect on the level of life satisfaction.
The well-being of families with children under the age of 15 was reduced by more difficult work-life balance obligations with respect to the provision of childcare and the distance education of children.
Klíčová slova: ČR; podmínky životní; spokojenost životní; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; living conditions; life satisfaction; COVID-19
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: UP691820 Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT