Publikační činnost: 2022
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Family Formation in Changing Economic and Societal Conditions in the Czech Republic. / Věra KUCHAŘOVÁ - In: Family Formation among Youth in Europe : Coping with Socio-Economic Disadvantages. - Charlotte, NC : Information Age Publishing Inc., 2022. - ISBN 978-1-64802-905-9. - s. 17-38 (18 stran).

[ KUCHAŘOVÁ, Věra ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Text je součástí publikace, která se zaměřuje na strukturální příležitosti a omezení při zakládání rodin mladými lidmi v 11 vybraných zemích a poukazuje na hlavní kontextové faktory rodinného chování. Autoři národních kapitol došli k podobným závěrům, že proces formování rodin je determinován jak externími podmínkami, tak jejich subjektivní reflexí ve spojení s hodnotovými faktory a očekáváními.
Kapitoly za vybrané země byly zpracovány podle společné rámcové osnovy. Kontext formování rodin je zarámován do národních společensko-historických souvislostí a relevantních demografických trendů v ČR a vyhodnocen z hlediska normativního rámce, socio-ekonomických podmínek (jako trh práce, bytové podmínky, ohrožení chudobou a sociálním vyloučením) a institucionálních podmínek. Kapitolu uzavírá stručné hodnocení specifik ČR v oblasti formování rodin, se zaměřením na reflexi rodinné politiky a komparaci deklarovaných preferencí a reálného rodinného chování.
Autorka kromě jiného uvádí, že česká společnost je z hlediska základních právních norem a svého hodnotově normativního nastavení otevřena různým vzorcům rodinného chování. Veřejné politiky se zaměřují především na poskytnutí co možná stejných podmínek pro život a rozvoj dětí nezávisle na formě rodinného soužití. V rámci stávajících kontextuálních podmínek se však reálně liší naplňování rodinných funkcí zejména mezi úplnými rodinami a rodinami sólo rodičů a mezi rodinami sezdaných a nesezdaných párů.
 
Anotace v angličtině:  The text is part of a publication that focuses on the structural opportunities and constraints to family formation by young people in 11 selected countries and highlights the main contextual factors of family behaviour. The authors of the national chapters reach similar conclusions that the process of family formation is determined by both external conditions and their subjective reflection in harmony with value factors and expectations.
The chapters for the selected countries were prepared according to a common framework. The context of family formation is framed within the national socio-historical context and relevant demographic trends in the Czech Republic and assessed in terms of the normative framework, socio-economic conditions (such as labour market, housing conditions, risk of poverty and social exclusion) and institutional conditions. The chapter concludes with a brief assessment of the specificities of the Czech Republic in the area of family formation, with a focus on family policy reflection and a comparison of declared preferences and actual family behaviour.
The author states, among other things, that Czech society is open to various patterns of family behaviour in terms of basic legal norms and its value-normative setting. Public policies focus primarily on providing the most equal conditions for the life and development of children, regardless of the form of family cohabitation. However, within the existing contextual conditions, there are real differences in the fulfilment of family functions, particularly between two-parent and one-parent families and between married and unmarried couples.
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT