Publikační činnost: 2022
BAV

Náhradní výživné : Souhrnná výzkumná zpráva [Substitutive Alimony : Summary Research Report]. / Sylva HÖHNE, Naděžda KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Jana PALONCYOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 84 stran

[ HÖHNE, Sylva - KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Náhradní výživné je nová sociální dávka, o kterou mohou od července 2021 žádat nezaopatřené děti, potažmo jejich rodiče, pokud od druhého (povinného) rodiče nedostávají řádné výživné, tj. vůbec žádné, příp. v nižších částkách. Tato souhrnná výzkumná zpráva přináší především výsledky dotazníkového šetření mezi žadateli o náhradní výživné, které bylo realizováno na přelomu dubna a května 2022 u příležitosti zhodnocení ročního fungování této dávky. Zpráva popisuje aktuální životní podmínky žadatelů o dávku, ale i okolnosti týkající se neplacení výživného a jeho vymáhání. Zabývá se rovněž podmínkami pro vyplácení dávky a jejich hodnocením ze strany žadatelů.
Převažujícími žadateli a příjemci náhradního výživného jsou ženy, nejčastěji matky dětí ve věku povinné školní docházky. S neplacením výživného souvisí velmi často napjaté či narušené vztahy mezi oběma rodiči oprávněného dítěte, chybějící kontakt povinného rodiče s dítětem a s tím související jeho nízká až nulová ochota platit výživné. Dalším motivem pro podání žádosti o dávku je špatná finanční situace domácnosti žadatelů, zvláště pak rodičů, kteří bydlí jen se svými dětmi, rodičů bez pracovních příjmů a rodičů s nižším vzděláním, kteří pociťují větší problémy již při úhradě běžných výdajů domácnosti. Nutnou podmínkou pro podání žádosti o náhradní výživné je vymáhání dlužného výživného prostřednictvím exekuce nebo soudního výkonu rozhodnutí, přičemž k prvnímu způsobu se přiklonila naprostá většina žadatelů. Nastavení dávky a jejích parametrů je hodnoceno převážně kladně, s výjimkou stanovené 24měsíční maximální délky pro vyplácení dávky.
Jedním z doporučení plynoucích z výzkumu je zvýšení informovanosti potencionálních žadatelů o náhradní výživné o podmínkách žádosti a vyplácení dávky i o možnostech vymáhání dlužného výživného.
 
Anotace v angličtině:  Advance of maintenance payment comprises a recently-introduced social benefit that has been available for parents for the support of dependent children since July 2021 provided they do not receive adequate maintenance payments from the other parent (liable person), i.e. they receive low amounts or no payments at all. This summary research report presents principally the results of a questionnaire survey of applicants for the advance of maintenance payment conducted at the end of April/beginning of May 2022 for the purposes of the evaluation of the benefit after the first year of availability. The report describes the current living conditions of claimants of the benefit, as well as the various circumstances surrounding the non-payment of maintenance and the enforcement thereof. It also addresses the conditions in place for the payment of the benefit and the assessment of the benefit by claimants themselves.
Applicants for and recipients of the advance of maintenance payment comprise predominantly women, most often mothers of children of compulsory school age. The non-payment of maintenance is frequently related to strained or non-functioning relations between the parents of the child entitled to the maintenance and a lack of contact between the payment-responsible parent and the child, accompanied by the associated overall low to zero willingness to pay maintenance. A further motive for applying for the benefit concerns the poor financial situation of the household of the applicant, especially for parents who live alone with their children, parents without income from work and parents with lower levels of education who experience more serious problems even when faced with paying for everyday household expenses.
One of the conditions for the entitlement to advance of maintenance payment comprises the recovery of alimony owed via the ongoing execution proceedings or proceedings on the judicial enforcement of a decision on maintenance, with the vast majority of applicants opting for the first method. The setting of the benefit and its parameters were evaluated mostly positively by respondents, with the exception of the set 24-month maximum length of the payment of the benefit. The various recommendations resulting from the research include increasing the overall awareness of potential applicants of the advance of maintenance payment, the conditions of application and the payment of the benefit, as well as approaches to collecting non-paid maintenance contributions.
Klíčová slova: ČR; dávky; výživné; deti; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; benefits; alimony and child support; children; legislation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70618 Okolnosti nároku na náhradní výživné a sociálně ekonomická situace jeho příjemců
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT