Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Reflexe významu, aktuálního nastavení a fungování Programu kvalifikovaný zaměstnanec členy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a jeho dalšími klíčovými aktéry [Reflection of the Meaning, Current Setting and Functioning of the Qualified Employee Programme by the Confederation of Employers' and Business Associations of the Czech Republic and its other Key Actors]. / Danica SCHEBELLE, Jan KUBÁT, Pavel BAREŠ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 66 stran - ISBN 978-80-7416-430-9 (print), - ISBN 978-80-7416-431-6 (pdf)

[ SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - BAREŠ, Pavel ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie shrnuje poznatky získané při řešení projektu "II. Fáze výzkumu Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR", jehož cílem bylo rozšířit a doplnit poznatky projektu "Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR" realizovaného VÚPSV, v. v. i., v roce 2020.
Zatímco předešlý projekt byl zaměřen na podrobnější vyhodnocení reflexe Programu kvalifikovaný zaměstnanec ze strany členských organizací Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, tento se prioritně zaměřil na širší souvislosti týkající se jeho fungování a administrace ľ respektive na jeho reflexi ze strany dalších do něj zapojených aktérů nebo těch, jejichž agenda může být jeho fungováním ovlivněna.
V rámci aktuálního výzkumného projektu byla zpracována sekundární analýza dostupných informačních zdrojů, včetně zapracování výstupů z předešlého projektu. Dále byly realizovány fokusní skupiny se zástupci vybraných členů KZPS ČR a se zástupci dalších zaměstnavatelských organizací, pomocí nichž mohou zaměstnavatelé žádat o získání zahraniční pracovní síly přes Program. Další relevantní poznatky týkající se zaměstnávání zahraničních pracovníků a zkušeností s Programem byly získány prostřednictvím fokusní skupiny se zástupci relevantních orgánů státní správy, které jsou jeho gestorem a spolugestory. Obecnější pohled na téma integrace cizinců na lokální úrovni umožnili vybraní zástupci obecní samosprávy.
Fokusní skupina se zástupci členských organizací KZPS ČR potvrdila velmi příznivé hodnocení Programu - zjištěné již v rámci výzkumného projektu realizovaného v roce 2020. Zástupci členských organizací KZPS ČR však současně uvedli i některé své výhrady vůči němu.
Program příznivě hodnotili také zástupci dalších zaměstnavatelských organizací. Nicméně i oni poukázali na některé obtíže při zprostředkování zahraniční pracovní síly zaměstnavatelům.
Zástupci institucí státní správy ve svých vyjádřeních reflektovali stanoviska a náměty obou dříve dotázaných skupin osob a také podrobněji rozebrali některé okolnosti týkající se fungování Programu. Zástupci obecních samospráv popsali aktivity svých obcí v oblasti integrace cizinců a zprostředkovali své zkušenosti. Ty se ukázaly být značně různorodého charakteru - spolupráce s institucemi státní správy v této oblasti byla až na určité výhrady hodnocena příznivě. Nicméně spolupráce se zaměstnavateli byla hodnocena jako minimální či dokonce nedostatečná. Zájem využívat Program i v budoucnu vyjádřili jak samotní dotázaní zaměstnavatelé, tak zástupci zaměstnavatelských organizací, kteří pozitivně hodnotili zejména spolupráci s resorty státní správy i meziresortní spolupráci při jeho administraci.
 
Anotace v angličtině:  The presented study summarizes the findings gathered by the research project "The second stage of the research of the Qualified Employee Program (formerly Regime Ukraine Programme) (further only Program) in the reflection of the members of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Unions of the Czech Republic". The aim of this project was to expand and supplement the findings of the project "The Program Qualified Employee (formerly the Regime Ukraine) in the reflection of the members of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Unions of the Czech Republic" implemented by Research Institute of Labour and Social Affairs in 2020.
While the previous project aimed on the reflection of the Qualified Employee Program provided primarily by the member organizations of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Unions of the Czech Republic, this research project targeted wider context as regards the functioning and administration of the Program - or, more specifically, on its reflection provided by different actors involved in this Program or those, whose agenda may be affected by its functioning.
The current research project included a secondary analysis of available information sources, whereas the outputs from the previous project were summarized during this activity as well. Consequently, the focus groups were realised with the representatives of selected members of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Unions and with the representatives of other employer organizations which promote the employersĹ requests for the foreign labour force in the Program. The focus group with the representatives of the relevant state administration institutions, which are the gestor and co-gestors of the Program, provided further findings related to the employment of foreign workers. This focus group promoted also different point of view on the Program functioning and enabled to reflect it from different relevant perspectives.
Last, but not least, the interviews with the representatives of selected municipal governments brought attention to more general circumstances of the topic of integration of foreigners at the local level.
The focus group with representatives of Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Unions member organizations confirmed a very favourable evaluation of the Program - already found in the previous research project implemented in 2020. However, the representatives of Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Unions member organizations also stated some specific complaints about it.
Representatives of other employer organizations also evaluated the program favourably. However, they also pointed out some difficulties connected with the mediating of foreign labour force to employers.
The representatives of the state administrative bodies reflected the opinions and ideas of both previously interviewed focus groups and also discussed in more detail some circumstances related to the functioning of the Program. Representatives of the municipal governments described their activities in the field of integration of foreigners and shared their experiences with them. These experiences were very diverse. The cooperation with the state administrative institutions in this area was generally evaluated as favourable, though there were mentioned certain reservations. However, the cooperation with employers was assessed as minimal or even insufficient. The interest to use the Program in the future was expressed both by the interviewed employers and by the representatives of employer organizations. The latter also positively evaluated the cooperation with state administration departments and interdepartmental cooperation during the administration of the Program.
Klíčová slova: ČR; trh práce; migrace pracovní; cizinci; integrace; programy

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; labour migration; foreigners; integration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: DZ627421 II. Fáze výzkumu Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Pracoviště: VUPSVVPS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT