Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Report o úpravě datových souborů pro projekt "Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR". / Filip ČERVENKA, Vlastimil BERAN, Diana BÍLKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 18 stran

[ ČERVENKA, Filip - BERAN, Vlastimil - BÍLKOVÁ, Diana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem "Reportu o úpravě dat" je představit základní kontroly a úpravy datových souborů ISPV, které byly nezbytným předpokladem pro využití těchto dat k účelům dalšího analytického zkoumání. Report popisuje strukturu a obsah dat ISPV za mzdovou a platovou sféru v rozmezí let 2014 až 2020 ľ popisuje aplikované kontroly, zjištěnou chybovost, příslušná navržená řešení a další nutné dopočty a doplnění. Provedené kontroly se zaměřovaly na identifikaci neplatných hodnot podle dostupných oficiálních číselníků a podle logicky přípustných hodnot.
Bylo zjištěno, že data ISPV vykazují poměrně vysokou chybovost projevující se u některých proměnných neplatnými hodnotami v řádech desítek až stovek tisíc záznamů v jednotlivých obdobích. Zároveň bylo zjištěno, že struktura chybovosti v datech mzdové sféry se znatelně odlišuje mezi staršími obdobími let 2014 až 2015 a novějšími obdobími let 2016 až 2020. Tento předěl naznačuje možnou změnu v přístupu k úpravě dat ze strany dodavatele. Nicméně popis úpravy dat ze strany dodavatele není veřejně dostupnou informací, zároveň není součástí ani přílohou datových souborů. Tento fakt zásadním způsobem ztěžoval práci na opravě chybových hodnot. Vedle provedených kontrol byly rovněž dopočítány a doplněny proměnné pro hrubé měsíční mzdy a platy a pro přepočtené placené měsíce, jelikož tyto proměnné nejsou součástí původních souborů.
Dále byly doplněny specifické umělé proměnné, které umožňují filtrovat data podle zadaných kritérií vzešlých z odborné diskuse. Popsané kroky byly nezbytným předpokladem pro další práci s popsanými daty.
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR
Pracoviště: VUPSVSPS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT