Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Prvotní vyhodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR provedené v roce 2022. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ, Robert TRBOLA - Praha: RILSA - Výzkumné cetnrum v Brně, 2022. - 54 stran

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tento materiál přináší souhrnné vyhodnocení celého Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR dle postupu uvedeného v Metodice hodnocení kvality výkonu sociální práce. Vyhodnocení bylo uskutečněno s využitím dat získaných v roce 2022 dotazníkovým šetřením "Kvalita výkonu sociální práce v ČR". Respondenty tohoto šetření byli sociální pracovníci, kteří v době sběru dat tuto profesi aktivně vykonávali. Osloveni byli sociální pracovníci ze všech oblastí, kde je sociální práce v ČR vykonávána. Datový soubor zahrnuje 1 774 respondentů. V závěru vyhodnocení jsou uvedena doporučení, jak s tímto dokumentem dále pracovat.
 
Anotace v angličtině:  This paper provides a summary evaluation of the entire Set of Criteria and Indicators for Monitoring the Quality of Social Work Performance in the Czech Republic according to the procedure specified in the Methodology Guide for Assessment the Quality of Social Work Performance. The evaluation was carried out using data obtained in 2022 by the questionnaire survey "Quality of social work performance in the Czech Republic". The respondents of this survey were social workers who were actively practicing this profession at the time of data collection. Social workers from all areas where social work is performed in the Czech Republic were approached. The dataset includes 1,774 respondents. At the end of the evaluation, recommendations are given on how to further work with this document.
Klíčová slova: ČR; kvalita; práce sociální; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; monitoring; standardization; evaluation
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT